Författningssamling och styrdokument

Alla kommunala föreskrifter och styrande dokument bildar tillsammans kommunens författningssamling. Det är alltså det regelverk som kommunfullmäktige har beslutat.

Här ingår de olika nämndernas delegationer, det vill säga hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten.

Policydokumenten anger kommunens förhållningssätt i olika frågor. Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område. Riktlinjer anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säkerheten på offentlig plats i kommunen.

Under uppdatering

Dokumenten till denna sida håller på att till­gänglig­hets­anpassas och laddas upp allt eftersom.

Regler/reglementen och arbetsordning

Delegationer

Avgifter och taxor

Lokala föreskrifter

Planer

Planer

Policyer

 Strategier

Program

Riktlinjer

Hjälpte informationen på sidan dig?