Författningssamling och styrdokument

Alla kommunala föreskrifter och styrande dokument bildar till­sammans kommunens författnings­samling. Det är alltså det regelverk som kommunfullmäktige har beslutat. Här hittar du också avgifter och taxor som avfallstaxa, VA-taxa eller andra avgifter.

Här ingår de olika nämndernas delegationer, det vill säga hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten.

Policydokumenten anger kommunens för­hållningssätt i olika frågor. Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område. Riktlinjer anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säker­heten på offentlig plats i kommunen.

Under uppdatering

Dokumenten till denna sida håller på att till­gänglig­hets­anpassas och laddas upp allt eftersom.

Regler/reglementen och arbetsordning

Reglementen och arbetsordning

Arbetsordning för kommunfullmäktige Pdf, 330.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Attestreglemente Pdf, 219.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsreglemente för kommunstyrelsen Pdf, 611.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente med allmänna bestämmelser för Krokoms kommuns styrelser och nämnder Pdf, 477.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunstyrelsen Pdf, 520.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Arkivreglemente Pdf, 324.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för intern kontroll Pdf, 319.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden Pdf, 495.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för socialnämnden Pdf, 495.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Pdf, 488.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationsreglemente för barn- och utbildningsnämnden Pdf, 291.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för krisledningsnämnd Pdf, 497.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för valnämnden Pdf, 490.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för bygg- och miljönämnden Pdf, 499.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådet Pdf, 91.6 kB.

Reglemente för kommunala pensionärsrådet Pdf, 313.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för kommunala integrationsrådet Pdf, 309 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för samiskt förvaltningsområde Pdf, 192.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för överförmyndarnämnden i Krokom, Åre och Östersund Pdf, 169.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionsreglemente Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för faktura- och kravhantering

Regler för förskola och fritidshem Pdf, 263.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Grafisk profil Krokoms kommun Pdf, 10.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Regler för kontanthantering Pdf, 166.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Skolskjutsreglemente för Jämtlands län Pdf, 466.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild verksamhet Pdf, 444.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Delegationer

Avgifter och taxor

Lokala föreskrifter

Planer

Policyer

Policyer

 Strategier

Program

Riktlinjer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny