Författningssamling och styrdokument

Alla kommunala föreskrifter och styrande dokument bildar till­sammans kommunens författnings­samling. Det är alltså det regelverk som kommunfullmäktige har beslutat. Här hittar du också avgifter och taxor som avfallstaxa, VA-taxa eller andra avgifter.

Här ingår de olika nämndernas delegationer, det vill säga hur ansvar och befogenheter har fördelats i verksamheten.

Policydokumenten anger kommunens för­hållningssätt i olika frågor. Program, planer och strategier visar vad kommunen ska uppnå inom ett visst område. Riktlinjer anger ramarna för de anställdas handlingsutrymme i en viss fråga.

Författningssamlingen innehåller även lokala ordnings- och trafikföreskrifter som kommunen utfärdar för den allmänna ordningen och säker­heten på offentlig plats i kommunen.

Under uppdatering

Dokumenten till denna sida håller på att till­gänglig­hets­anpassas och laddas upp allt eftersom.

Regler/reglementen och arbetsordning

Delegationer

Avgifter och taxor

Lokala föreskrifter

Planer

Policyer

 Strategier

Program

Riktlinjer

en pärm med omoderna glasögon på och en omodern miniräknare.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny