Dialogen

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Du kan bidra!

Engagemanget är nyckeln

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behö­ver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla och samtidigt bevara kommun­ens karaktär.

Samtalet med dig som bor här är viktigt och att föra en dialog är därför centralt. Vår modell för medborgar­dialog utgår från insikten att medborgarnas kunskaper och engagemang är en tillgång för att forma framtidens kommun.

Samtalet med dig som bor här är viktigt och att föra en dialog med medborgarna i viktiga frågor är därför centralt

Vi tror att en systematisk dialog med medborgarna bidrar till att stärka demokratin och att öka effektiviteten. Det är viktigt att dialogen sker tidigit i en beslutsprocess, att den ger utrymme för olika grupper och individer att komma till tals och att den kännetecknas av transparens och öppenhet.

Krokoms kommun har identifierat fem steg i vår modell för medborgardialog, från information till medbe­slutande. När vi bjuder in till dialogmöte kommer vi att ange vilken form av dialogmöte det kommer vara med utgångspunkt i de fem stegen i dialogtrappan.

Fem steg i dialogtrappan

ikon medborgardialog information

Information

Du får information om en specifik fråga och möjlighet att tycka till. Förslag kan justeras utifrån synpunkter som kommer in.

Rund lila ikon

Konsultation

Du får möjlighet att berätta vilket alternativ du tycker är mest lämpligt och varför, i en viss fråga. Två eller flera alternativ ligger till grund för diskussionen. Argument kan påverka vilket alternativ som politiker fattar beslut om.

ikon medborgardialog dialog

Dialog

Du får möjlighet att föra dialog direkt med de politiker som ska fatta beslut. Du kommer in tidigt i processen innan några förslag till beslut tagits fram och därför har du stora möjligheter att påverka de förslag som blir underlag för politiska beslut.

ikon medborgardialog inflytande

Inflytande

Du får gott om tid att sätta dig in i en viss fråga och stöd att uttrycka dina åsikter utifrån dina behov. Krokoms kommun anstränger sig här lite extra för att lyfta fram röster som inte tar plats på våra vanliga stormöten. Det som sägs blir en viktig del i underlaget inför politiska beslut.

ikon medborgardialog medbeslutande

Medbeslutande

Du får möjlighet att vara med och bestämma i en viss fråga. Politiker har satt ramarna och väljer att delegera beslutsmakten. Ett exempel är medborgarbudget.

Meny