Om näringslivet i kommunen

Om näringslivet i kommunen

Näringslivet i Krokoms kommun består av cirka 1 000 aktiva företag. Den största delen är små företag med färre än tio anställda.

De största näringarna är verkstad, trä och livsmedel samt verksamheter inom de gröna näringarna. Turism-, mathantverk, service- samt tjänsteföretag är en viktig del av näringsstrukturen.

Krokoms kommun ska vara attraktiv att leva och verka i. Ett viktigt uppdrag för kommunen är att förbättra den kommunala servicen gentemot företagen. Vi på näringslivsenheten hjälper dig som företagare att hitta rätt i den byråkratiska vardagen.

Företagsregister

I företagsregistret kan du hitta företag inom olika branscher i Krokoms kommun.

Här hittar du företagsregistret Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala nulägesanalyser

Jämtlands läns och Krokoms kommuns stora geografiska ytor rymmer olika förutsättningar för att bo, leva och verka, vilket också innebär att det kan finnas skiftande utmaningar och möjligheter beroende på vart man befinner sig. Vi lever här och nu men vi planerar strategiskt för framtiden och kommande generationer. För att lyckas med den utveckling vi vill se år 2050 så behöver vi förstå det nuläge vi har och utifrån det bygga framtiden.

Krokoms kommun med sina 193 byar är indelad i fem utvecklingsområden, vart och ett med sina särskilda förutsättningar. Vi har med hjälp av SCB tagit fram analyser av det ekonomiska läget i de olika områdena. Analyserna visar befolkningssammansättning, arbetsstatistik, bostadsstatistik och befolkningens köpkraft. Till de analyserna tillkommer beskrivningar av bland annat områdenas service och infrastruktur.

Vår förhoppning är att detta material är till nytta för länets, kommunens och våra bygders fortsatta utvecklingsstrategier och arbete.

Meny