Förskola och pedagogisk omsorg

I Krokoms kommun finns 21 kommunala förskolor och fem fri­stående för­skolor. Till förskolorna är du som vårdnads­havare och dina barn i åldrarna 1-5 år välkomna.

Hitta direkt

Förskolans verksamhet består av både omsorg och lärande. Undervisningen i förskolan utgår från barnens lekar och intressen. Pedagogerna planerar och genomför olika teman och aktiviteter som bygger på läroplanens olika målområden som:

  • Naturvetenskap
  • Teknik
  • Matematik
  • Språk
  • Normer och värden
  • Skapande aktiviteter och rörelse

Val av förskola

Val av förskola

Som vårdnadshavare är det du som väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskolan vid olika åldrar och gå där under olika lång tid. Du som vårdnadshavare kan önska tre olika förskole-alternativ. Om du inte erbjuds placering vid ditt förstahandsalternativ kan du stå i omplaceringskö i väntan på att en plats blir ledig.

Veeljemem aarhskuvleste

Datne goh åelie jïjtje vaajtele mij aarhskuvlesne dov maana edtja sijjem åadtjodh. Jis ibie maehtieh voestes veeljemem fassehtidh datne iktesth maahtah vuerpesne tjåadtjodh ihke målsodh. Jis datne dan sijjeste aktem frijje aarhskuvlem vaajtelh jallh pedagogihke hoksem dov maanese, maanahoksebeetnegem dov maanam dåerede ihke maanahoksem maeksedh.
Lohkh jienebh maanahoksebeetnegi bïjre

Allmän förskola för barn 3-5 år

Allmän förskola för barn 3-5 år

Från höstterminen det år ditt barn fyller 3 år erbjuder vi avgiftsfri allmän förskola under minst 525 timmar per år. Verksamheten pågår 15 timmar per vecka fördelat på tre dagar. Den bedrivs på fasta dagar och tider, som varje förskola bestämmer. Allmän förskola följer skolans läsår och pågår inte under sommarlovet. Under övriga skollov bedrivs verksamheten 3 timmar per dag, måndag till fredag.

Avgiftsfri allmän förskola anmäler du till förskolans administratör. Du måste göra en ny anmälan för varje läsår. Det är viktigt att du gör din anmälan i tid eftersom vi inte registrerar allmän förskola i efterhand.

Sïejhme aarhskuvle 3-5 jaepien båeries maanide

Gaajhkide maanide gaskoeh 3-5 jaepien båeries reaktam sïejhme aarhskuvlese utnieh seamma sahth jis åelide barkeminie jallh lohkeminie. Sïejhme aarhskuvle lea åesesth jïh 525 tæjmoeh fïerhten jaepien (lohkemejaepiem dåerede). Gaajhkide 3-5 jaepien båeries maanide mah aktem öörnegem akten tjïelten jallh aajne aarhskuvlesne utnieh aaj sïejhme aarhskuvlesne vaedtsieh jïh åasam lea dellie unniedamme. Sïejhme aarhskuvle skuvlen barkoejaepiem dåerede jïh lea aaj boelhki eejehtimmine menh ij giesie-eejehtimmesne.

Plats på förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

Plats på förskola vid arbetslöshet och föräldraledighet

Om du är arbetslös eller föräldraledig får ditt barn gå på förskolan 15 timmar per vecka, på fasta dagar och tider.

Vid arbetslöshet gäller den begränsade tiden omgående. Vid föräldraledighet gäller den begränsade tiden en månad efter det nya syskonets hemkomst.

Om du har blivit uppsagd och är arbetsbefriad under uppsägningstiden får ditt barn gå 15 timmar per vecka, på fasta dagar och tider.

Om du är arbetslös eller föräldraledig och ditt barn är 3-5 år har det rätt till avgiftsfri allmän förskola under läsåret. Under sommaren betalar du ordinarie avgift. Du måste omgående anmäla föräldraledighet eller arbetslöshet till förskoleexpeditionen för att platsen ska bli avgiftsfri. Du måste göra en ny anmälan inför varje nytt läsår.

Nationella minoriteter i förskolan

Nationella minoriteter i förskolan

Barn som tillhör någon av Sveriges nationella minoritetsfolk har förstärkta rättigheter när det gäller undervisningen i förskolan. Krokoms kommun är samiskt förvaltningsområde och samiska vårdnadshavare, som begär det, ska erbjudas plats i förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på samiska. Våra förskolor med samisk inriktning finns i Rötviken och i Änge.

Nasjonelle unnebelåhkoe

Maanah mah nasjonelle unnebelåhkosne leah, sjïere reaktah utnieh altese gïelese jïh kultuvrese. Krokome saemien reeremedajve lea jïh Dahkoesoejkesjisnie saemien reeremedajvese sjïere ulmieh aarhskuvlese jïh skuvlese gååvnese. Vuartesjh lïenghkem vuelnie. Aarhskuvlesne Rötvikenisnie integreereme saemien darjoem darjoen jïh Änge aarhskuvlesne aktem saemien goevtesem gååvnese.
Lïenghke Dahkoesoejkesjasse .

Inkomstuppgifter

Inkomstuppgifter

Vi behöver dina inkomstuppgifter för att kunna fastställa rätt avgift. Du lämnar in uppgifter om ditt hushålls inkomst före skatt via e-tjänsten i samband med att ditt barn får en placering. Om din inkomst eller dina familjeförhållanden ändras måste du meddela det så fort som möjligt, eftersom det kan påverka avgiften.

länk till e-tjänsten där du kan lämna inkomstuppgift Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Utförlig information hittar du i broschyren: Regler för kommunal förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Avgifter förskola och fritidshem

Avgifter förskola och fritidshem

I Krokoms kommun har vi maxtaxa. Du betalar en fast månadsavgift som tas ut 12 månader per år. Avdrag för frånvaro görs inte.

Hur beräknas avgiften?

Avgiften grundas på hushållets gemensamma inkomst före skatt och antalet barn i förskola eller fritidshem.

Syskonrabatt

Syskonrabatt innebär att du betalar mest för det yngsta barnet, det barnet räknas som barn ett, det näst yngsta som barn två och så vidare. Från och med barn fyra är platsen avgiftsfri.

Avgift för barn 1-3 år

Avgift för barn från 1 år till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år.

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1

3% av bruttoinkomst

1 688 kronor

Barn 2

2% av bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Avgift för barn 3-12 år

Avgift från och med den 1 augusti det år barnet fyller 3 år till och med 12 års ålder.

Barn

Avgift

Maxavgift

Barn 1

2% av bruttoinkomst

1 125 kronor

Barn 2

1% av bruttoinkomst

563 kronor

Barn 3

1% av bruttoinkomst

563 kronor

Barn 4

Ingen avgift

0 kronor

Faktura via Kivra

Faktura via Kivra

För dig som är registrerad hos Kivra kommer dina fakturor på förskole- och fritidshemsavgifter automatiskt i Kivra från april 2021.


Varför får jag fakturan via Kivra?

Via Kivras brevlåda får du tillgång till dina fakturor när som helst, var du än befinner dig. Det ger dig även en enklare hantering av fakturor, samtidigt som klimatpåverkan minskar.

Om du redan har valt att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro kan du givetvis fortsätta

betala på det sättet.


Hur vet jag att fått post i Kivra?

Varje gång du får ny post i Kivra får du en avisering via e-post. Därför är det viktigt att logga in i Kivra och kontrollera att du har uppdaterade kontaktuppgifter.


Hur anmäler jag mig till Kivra?

Du skapar ett konto på Kivras webbplats.Tjänsten kräver att du har Bank-ID.

Länk till Kivras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Hur gör jag om jag vill ha mina fakturor som vanligt?

Logga in i Kivra och välj att du inte vill ha dina fakturor från oss digitalt.Länk till generell information om fakturor från Krokoms kommun


Information om ditt barn, InfoMentor

Information om ditt barn - InfoMentor

För att ge vårdnadshavare inflytande och delaktighet i förskolans undervisning, används den digitala lärplattformen InfoMentor.

länk till InfoMentors inloggningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom igång med InfoMentor - länk till instruktionsfilm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mat och måltider

Vi vill att barnen i förskolan och skolan ska få en smakupplevelse när de ska äta sin lunch. Därför väljer vi så ofta vi kan maträtter som vi tillagar från grunden när vi bestämmer matsedeln.

Våra måltider ska vara av hög kvalitet. Varje dag serveras salladsbuffé, hårt bröd, smör och mjölk. Ungefär tjugo procent av det vi köper in är ekologiska produkter.

Vi strävar efter variation i matsedeln. Vi serverar typiska svenska maträtter, husmanskost, men även rätter med inslag från andra länder och kulturer. En viktig målsättning för oss är att måltiderna serveras i trivsamma lokaler så att våra gäster kan äta med god aptit i lugn och ro.

Länk till aktuell matsedel


glada barn ritar på förskolan Laxen i Laxsjö
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny