Pedago­gisk omsorg

Pedagogisk omsorg hette tidigare familjedaghem. Här arbetar dagbarn­vårdaren i sitt eget hem med en grupp barn i åldern 1-6 år. Hos oss finns det två aktörer i fristående regi.

Pedagogihke hokse

Pedagogihke hokse akte daaletje baakoem aarebi baakoste mij fuelhkiebiejjiehïejme gåhtjoeji. Pedagogihke hoksem barka gåabpegh jearsoesvoetine jïh buerie byjresinie. Maanaj darjoem edtja aarhskuvlen learoesoejkesji sisvegijstie årrodh, menh ij krïevh aarhskuvlelohkehtæjja tjuara desnie barkedh. Tjïelte jååhkesje jïh dïedtem åtna ihke vuejnedh juktie darjoem ulmiej jïh moenedimmiej mietie barka mij gååvnese.

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Om du vill starta en fristående pedagogisk verksamhet och bli din egen huvudman, ska du lämna in din ansökan till kommunen. Uppfyller din verksamhetsbeskrivning kraven enligt Skollag 2010:800 har du rätt till kommunalt bidrag. Bidraget som också kallas barnomsorgspeng är till för att:

  • Ge vårdnadshavare större valfrihet
  • Skapa större variation inom barnomsorgen
  • Ge utrymme för egna initiativ
  • Främja eget företagande

Regler för godkännande och rätt till bidrag av enskild driven verksamhet Pdf, 508.4 kB.

Ansök om att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet via våra e-tjänster.

Länk till våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

glatt barn gungas av glad vuxen
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny