Utmaningen

Allt färre ska försörja fler

Sveriges kommuner står inför en stor utmaning och Krokom är inget un­dan­tag. Välfärden i vårt land är hårt prövad och det är viktigare än någonsin att identifiera vägvalen för att klara av att möta förväntningarna.

Utmaningarna i kommunerna ser i mångt och mycket likadana ut. Demografin, med allt fler äldre och yngre ökar kraven på välfärdstjänster. Investe­ringsbehoven växer. Bristen på arbetskraft ökar i både offentlig och privat sektor. Ökade förvänt­ningar på välfärden är en annan utmaning som kommer som en följd av en förbättrad ekonomi.

År 2016 tog Krokoms kommun fram en långsiktig finansiell analys med stöd av PwC. Analysen visar att glappet mellan intäkter och nettokostnader år 2030 kommer vara 33 procent om ingenting görs. Det motsvarar 276 miljoner kronor.

Tillsammans med dig som bor här vill vi nu ta det här arbetet vidare.

Krokoms kommun har fantastiska förutsättningar för att fortsätta utvecklas till en plats där många trivs, bor och arbetar. Kommunens tillväxtstrategi ligger till grund för det målmedvetna arbetet mot en blomstrande kommun som kan ta vara på de stora möjligheter som finns men också hantera utmaningarna. Tillsammans med dig som bor här vill vi nu ta det här arbetet vidare. I hela vår kommun lever människor med idéer och visioner som kan förverkligas. Målet är ett samhälle som blomstrar och erbjuder framtidstro för våra barn och unga.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, har identi­fi­erat ett antal trender som kommer påverka kommuners, landstings och regioners uppdrag under de kommande tio åren. Här beskriver vi några av de viktigaste och största utmaningarna som vi ser att Krokoms kommun står inför. 

Allt fler unga och äldre

Allt fler unga och äldre

Ett lands ekonomi och arbetsmarknad påverkas av den demografiska utveck­lingen. Efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, sjuk­vård och äldre­omsorg varierar över tiden beroende på befolkningens storlek och ålders­samman­sättning.

I Sverige blir vi fler samtidigt som vi blir allt äldre.

I Sverige blir vi allt fler samtidigt som vi blir allt äldre. Konsekvensen av en mindre andel i arbetsför ålder är att färre ska försörja fler framöver. I Krokoms kommun förväntas andelen äldre över 80 år öka med 57 procent mellan 2018 och 2030. Det är viktigt att veta eftersom de allra äldsta belastar välfärden betydligt mer än någon annan grupp. Även barn och unga kräver betydligt mer av kommunens resurser jämfört med personer i arbetsför ålder.

Ökade förväntningar

När människors ekonomi förbättras och informationen, kunskapen och tillgäng­lig­heten ökar stiger också förvänt­ning­arna på välfärden. Ny teknik har skapat nya arenor vilket ytterligare skruvar upp förväntningarna på tillgänglig­het och snabbhet. Digita­liseringen med ständig upp­kopp­ling till internet och sociala medier erbjuder nya möjligheter för människor att bygga relationer, få insyn i och påverka händelser.

Risken att den som ropar högst också får mest är högst reell.Kostnaderna i kommuner och landsting har länge ökat snabbare än vad befolk­nings­utvecklingen kan förklara. Trots att många reformer har genom­förts som i flera avseenden förbätt­rat välfärden på­verkas bilden av välfärden mest av det som fungerar mindre bra. Genom det miss­nöje som skapas ökar också för­väntningarna på nya reformer och lös­ningar. Parallellt med stigande förvänt­ningar på väl­färd­en finns det också de som inte ställer några krav alls och har låga förvänt­ningar på kommuner och landsting. Risken att den som ropar högst också får mest är högst reell.

Kompetensförsörjning

Befolkningsföränd­ringar med allt fler äldre och unga leder till att antalet anställda i välfärds­tjänst­erna behöver öka med knappt 200 000 personer fram till och med år 2026. Antalet personer i arbets­för ålder ökar inte alls i samma utsträckning.

Konkurrensen om framför allt lärare, socionomer och sjuksköterskor har ökat i takt med stora pensionsavgångar, allt fler yngre och äldre och en brist på utbildad personal. Glädjande nog finns ett stort intresse för dessa yrken bland ungdomar. Kommunens utmaning är att ta vara på det stora intresset och erbjuda en bra arbetsmiljö och möjligheter till en långsiktig professionell utveckling.

Vi gör plats för din växtkraft!

I Krokoms kommun vill vi att våra kollegor ska känna växtglädje. Med det menar vi att det ska vara roligt att utveckla och utvecklas. Därför tycker vi att det är viktigt att vara öppna och lyssna på varandra. På så sätt tas allas kompetens till vara. Vi gör plats för din växtkraft!

Minskat lokalt och regionalt handlings­­utrymme

Förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ser att handlingsutrymmet förändras. Styrning från nationell nivå och från EU ökar, ofta med detaljerade krav, när det gäller tjänsternas utbud, omfattning och utformning.

Det finns krafter som verkar i motsatt riktning.När individuella rättigheter definieras av nationell lagstiftning begränsas möjlig­heterna att utforma lokala lösningar. Medborgare vill att välfärden ska vara likvärdig och rättvis över hela landet, men vill samtidigt påverka den lokalt. En ekvation som är svår att lösa. Mycket tyder på att rättighetstrenden förstärks. Önskan om valfrihet tillsammans med rättighetstänkandet utmanar kommuner och lands­ting, men kan också bli viktiga verktyg för medborgare som annars har svårt att göra sin röst hörd.

Det finns krafter som verkar i motsatt riktning. Nuvarande regering har tagit initiativ till att utveckla statens styrning av kommuner och landsting så att detaljstyrningen minskar och handlings­utrymmet för professionerna ökar. Likaså pågår en utveckling i flera kommuner och landsting för att ta tillvara brukares och patienters kunskap och erfarenhet och på så sätt skapa tjänster och service tillsammans.

Äldre kvinna blir omfamnad av sina busiga barnbarn