Elevhälsa och skolhälsovård

Elevhälsan omfattar flera olika insatser för att stödja eleverna i deras lärande- och utvecklingsprocesser och ge dem möjlighet att uppnå läroplanens mål. Genom elevhälsan får eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagog.

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Det är rektorn som har det yttersta ansvaret för elevhälsoarbetet på skolan. Rektorn skapar förutsättningar för detta arbete utifrån styrdokumenten så att pedagoger och elevhälsans kompetenser har forum att mötas.

Elevhälsoteam (EHT)

Det finns ett elevhälsoteam (EHT) kopplat till varje skola. Där ingår skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog och på 7-9 skolorna även studie- och yrkesvägledare.

Skolhälsovård

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Eleverna erbjuds hälsobesök i förskoleklass samt i årskurserna 2, 4 och 7. Skolsköterskan erbjuder också vaccinationer enligt Socialstyrelsens nationella program.

Roller inom elevhälsan

Roller inom elevhälsan

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan har mottagning på skolan och vid behov anlitas skolläkare. Skolsköterskan erbjuder bland annat hälsobesök för eleverna i förskoleklass samt i årskurserna 2, 4 och 7. Skolsköterskan ansvarar också för är att erbjuda vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram och genomför enklare sjukvårdsinsatser.

Skolkurator

Skolkuratorn fokuserar på elevens situation och relation till sin omgivning, familj och skola för att skapa goda förutsättningar att lyckas i skolan. Skolkuratorn erbjuder individuella samtal vid behov.

Specialpedagog

Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. De ska se till att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla pedagogiken. I Krokom finns det specialpedagoger anställda ute på skolorna samt på centrala elevhälsan. Elevhälsans specialpedagoger har olika specialkompetenser och ger handledning inom specifika kunskapsområden.

Skolpsykolog

Skolpsykologen arbetar på uppdrag av respektive skolas rektor. De kan till exempel hjälpa till att tolka, förtydliga och förklara olika situationer ur de inblandades perspektiv. Det är alltid elevens behov som sätts främst.

Kontakta elevhälsan

Här hittar du telefonnummer till elevhälsans personal

Hälsa och lärande

Hälsa och lärande går hand i hand. Elever som mår bra lär sig. Elever som lär sig mår bra. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra. Men ibland uppstår det hinder som gör att elever hamnar i situationer som blir för komplexa och svåra. Kring dessa situationer behöver man samverka, pedagoger och elevhälsa.

Om du som vårdnadshavare har frågor kan du alltid vända dig till någon i elevhälsoteamet på ditt barns skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny