Trafik, gata och infrastruktur

Barn på trehjuling

Kommunen ansvarar för drift och under­håll av väg-, gång- och cykelvägnätet samt vägbelysning där Krokoms kommun är väg­hållare.

Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna, till exempel E14, Offerdalsvägen och Rödö­vägen.
Förutom de kommunala och statliga vägarna finns det många enskilda vägar där det i regel är en lokal sam­fällighetsförening som ansvarar för skötseln.

Nationella väg­data­basen visar dig vem som är väg­hållare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säker trafik, trafik­stör­ningar, skyltar och väg­visning

Snöröjning, sandning och sopning

Snöröjning, sandning och sopning

Målet för kommunens vinterväghållning är att våra vägar samt gång- och cykelvägar där kommunen är väghållare ska vara framkomliga för fordon och gående. Halk­bekämpningen ska vara sådan att väg, gång- och cykelväg kan trafikeras säkert. Undan­tag får endast förekomma vid extrema väderförhållanden.

Målet är att snöröjning ska ske då snödjupet har uppnått fem centimeter. Vi kan dock inte lova att snöröjning omedelbart kan utföras i hela kommunen samtidigt mot bakgrund av att våra resurser är begränsade.

Entreprenören som sköter vinterväghållningen på kommunala vägar har i uppdrag att snöröja gatumarken när det kommit fem centimeter snö. Entreprenören har också i uppdrag att halkbekämpa när det är halkigt och när det är risk för halka.

Övriga åtgärder som exempelvis isrivning, breddning av vägar och bortforsling av snöhögar till snötippen sker genom beställning till entreprenören. Samma tillvägagångssätt gäller för Krokoms kommuns fastigheter.

Vid stora mängder nederbörd prioriteras gator där lokaltrafiken ska passera, vid normal nederbörd prioriteras de vägar, gång- och cykelvägar där behovet anses vara störst. Sandupptagning på kommunens gator sker först när snö och is försvunnit.

Att tänka på inför vintern för dig som fastighets­ägare

Snö från privata fastigheter får inte tippas på kommunens mark, utan ska tas hand om på den egna fastigheten. Skotta inte på ett sådant sätt att snö från din fastighet hamnar på grannens fastighet.

Vid plogning av kommunala vägar kan det hända att snö hamnar på din infart. Då måste du som fastighetsägare själv skotta bort snön. Vi försöker minimera snösläppen, men det kan förekomma.

Skotta och sanda så att samhällsservice kan utföras, till exempel att räddningsfordon kommer fram, brevbäraren kan lämna post och sophämtning kan ske.

Sand för avhämtning

Sand för privat bruk finns att hämta på Rydells väg 2 i Krokom. Max två hinkar per hushåll.

Skoterkörning

Skoterkörning

Det är förbjudet att köra skoter och andra motorfordon i terräng på snötäckt mark inom tätbebyggda områden.

Förbudsområdena är:

 • Aspås
 • Dagsådalens skjutfält
 • Föllinge
 • Krokom/Dvärsätt
 • Nälden/Vaplan
 • Trångsviken
 • Ytterån
 • Änge
 • Ås

Förbudet gäller även på följande platser:

 • inom iordningställda särskilt utmärkta campingplatser
 • inom skidbackar samt kälkbackar
 • i skidspår som har fast markering
 • på fotbollsplaner och golfbanor som har utmärkning om förbud mot trafik med terrängskoter

Dispens för bred, lång och tung transport

Dispens för bred, lång och tung transport

För transporter bredare än 260 cm, längre än 25,25 m och transporter som överskrider vägens bärighetsklass fordras transporttillstånd.
Ansökan görs hos plan- och trafikavdelningen, om transporten går inom kommungränsen. Om transporten berör flera kommuner ska ansökan lämnas till Trafikverket i den region där transporten startar.

Oavsett ska du använda dig av blanketten som finns på Trafikverkets hemsida (se länk nedan) som du sedan skickar in till kommunen eller Trafikverket beroende på om transporten går enbart genom kommunen eller genom flera kommuner.

Viktigt att tänka på före transporten:

Ansökan måste lämnas in senast 5 arbetsdagar före transport. Vid brådskande ärenden kontakta kundcenter på telefonnummer 0640-161 00.

 • Innan transporten påbörjas ska du förvissa dig om att transporten kan utföras utan hinder av vägarbeten eller begränsningar i höjd- och sidled.
 • Transporten ska vara rätt utrustad med den märkning som föreskrivs i beslutet.
 • Om varningsbil behövs ska varningsbilen och föraren uppfylla de krav som anges i beslutet. Transporten ska genomföras inom giltighetstiden för beslutet.

Vid ansökan om dispens för bred och tung transport tar kommunen ut en avgift.

Vid normal handläggning kostar det 200 kr och för snabb handläggning är avgiften 400 kr.

Mer information om transportdispenser finns på Trafikverkets hemsida och där hittar du också ansökningsblanketten som används till både Trafikverket och kommunen.

Länk till Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkeringsplatser i centrala Krokom

Parkeringstillstånd för vikarier och vårdnadshavare

Kollektivtrafik

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny