Möjligheten

Nu lyfter vi mot 2035

Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka tillsammans om vi ska kunna utveckla och samtidigt bevara kommun­ens karaktär.

När Krokoms kommun nu går in i en fas där alla tillgängliga undersökningar och ut­redningar visar att samhällstrenden är urbanisering, kompetensbrist, ökade kostnader och att färre ska försörja fler är det helt avgörande med engagemang från alla. Vi vill lyfta blicken och istället för att bli omstän­dig­heternas fånge skapa det bästa samhället för både stad och land.

Krokoms kommun ska och kan göra plats för växt­kraft!

Krokom är den barnrikaste kommunen norr om Hammarö. Att vi har en skola och för­skola som ger varje barn bästa möjliga förutsättningar är avgörande för oss. Att planera för att skapa rätt förutsättningar för att ge människor möjlighet att både stanna kvar och återvända hit är nödvändigt. Att locka välutbildade och positiva unga vuxna till vår kommun bidrar till ytterligare tillväxt.

Vi står inför stora utmaningar men om vi bara bestämmer oss kommer det att gå bra. Krokoms kommun ska och kan göra plats för växtkraft!

Vikten av en stark motor

Vikten av en stark motor

Forskningen visar att starka städer, kommundelar och orter gör att kommunen som helhet kan försörjas och bli livskraftig. För Krokoms kommun är pend­lingen till Östersund en viktig del för många människors möjlighet till för­sörjning och därmed också en stor skatte­intäkt som kan hjälpa till att försörja glesare delar med samhälls­service.

Forskningen visar att starka städer, kommun­­delar och orter gör att kommunen som helhet kan försörjas och bli livs­kraftig.

Satsningar i en kommundel kan i själva verket vara helt nödvändig för att kommunen ska kunna klara sina lagliga åtaganden som helhet av­seende kvalitet och ekonomi. Detta måste balanseras med åtgärder i andra kommun­delar utifrån bygdernas olika förutsättningar.

Frågan är alltså hur vi över tid ska kunna möta lagkrav kring likvärdig utbildning, kvalitet på vård och omsorg, miljö, samhällsplanering och tillgänglighet. In­vånare i Krokoms kommun har rätt att förvänta sig rätt kvalitet på tjänster som kommunen levererar utan att behöva betala en avsevärt högre skatt än in­vånare i andra kommuner. Här spelar av­stånd, allmänna kommunikationer, in­fra­struktur och befolkningstäthet en betydande roll.

Den bästa skolan och förskolan för varje barn

Den bästa skolan och förskolan för varje barn

En likvärdig utbildning för alla barn är det centrala. Alla barn ska kunna göra olika vägval i livet utifrån samma förutsättningar som andra barn. Valet ska vara fritt.

Alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskaps­utveckling.

Krokoms kommun är väldigt barnrik och ska sträva efter den allra bästa skola och förskola som kommunen kan uppbringa. Det avgörande är kvalitén på under­visningen och andelen behöriga lärare och förskol­lärare. Alla elever ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Här kan du läsa mer om skola och förskola

Bo bra hela livet

Bo bra hela livet

För att nå målet om minst 16 000 invånare år 2030 behöver kommunen bygga ungefär femtio nya bostäder årligen. För gruppen unga vuxna är behovet av små lägenheter i centrala lägen stort. För att skapa goda boende­­för­hållanden för äldre är det viktigt att planera för god till­gänglig­het samt bygga stimu­lerande miljöer med mötes­platser, sam­varo och trygghet såväl inom- som utomhus.

Yngre äldre en växande tillgång

Yngre äldre en växande till­gång

Att de yngre äldre, personer i åldern 65-79 år, blir allt friskare är något som delvis skulle kunna kompensera för att färre ska försörja fler. Bak­grunden är dels bättre levnads­vanor och dels att de har fått mer mental stimulans och därmed tränat hjärnan mer. Det gör det möjligt för fler än tidigare att både arbeta högre upp i åldrarna och ta del av samhälls­livet. Att fortsätta arbeta kan dessutom minska den ensamhet som många äldre upplever.

Engagemanget är nyckeln

Engagemanget är nyckeln

Engagemang är ett ord som utstrålar positiv kraft. Det signalerar att man som individ är beredd att avsätta tid och resurser på olika sätt för att åstad­komma utveckling eller bevarande, ofta tillsam­mans med andra. Engagemanget är nyckeln till den utmaning som Krokoms kommun står inför. Vi behöver tänka till­sammans om vi ska kunna utveckla vår kommun.

Vi vet att det finns en stark växt­kraft på lands­bygden och den vill vi ta vara på.Dialogen och samverkan med organisationer, företag och enskilda måste föras redan från start i de olika kommundelarna. Att till­sammans ta fasta på styrkor, motverka svagheter, redovisa fakta och alternativa möjligheter samt välja väg förstärker viljan och möjligheten att leva kvar i hela kommunen.

Vi vet att det finns en stark växtkraft på landsbygden och den vill vi ta vara på. Därför kommer vi bjuda vi in till olika typer av dialoger, idéforum och möten för att delge fakta och möjliga lösningar men även för att tillsammans med er som bor här hitta den bästa vägen fram till 2035. 

Här kan du läsa mer om medborgardialog i Krokoms kommun

Barn som leker med lego

Meny