Abonnemang och avgifter

Ensam tall på ett fält med fjäll i bakgrunden

Avfallstaxan är uppdelad i grundavgift, behållar­avgift och tömnings­avgift. Faktura skickas ut kvartalsvis i mars, juni, september och december. Om du ska sälja ditt hus anmäler du ägarbytet till vatten och renhållning. Kärlet lämnas kvar och abonnemanget tas över av köparen.

Avgifterna i avfallstaxan är miljöstyrande för att uppmuntra återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering. Avgifterna ska finasiera verksamheten utan vinstmarginal.

Alla avgifter anges i svenska kronor inklusive moms.

Klicka på underrubrikerna för att få information om beloppen och vad avgiften innebär.

Avfallstaxa

Våra avgifter

Våra avgifter

Sopkärlet är försett med ett datachip och varje tömning registreras för fakturering. Sopbilen kommer normalt varannan vecka, på schemalagd veckodag, men tömmer endast kärl som är framställda på hämtnings­platsen med locköppningen mot vägen. Debitering sker per tömning.

Förpackningar av glas, plast, metall och papper ska inte slängas i sopkärlet utan ska lämnas till återvinning.

Tömningavgift

Debiteras per tömning och täcker kostnader för insamling av avfall, personal, fordon, förvaring, mellan­lagring, transport, omlastning och behandling.

Behållaravgift

Debiteras per kärl och år och täcker kostnader för inköp och reparation av kärl.

Grundavgift

Debiteras per år och täcker kostnader för återvinningscentraler, adminis­tration, kundservice, information, fakturering, miljöavgifter, tillstånds­ansökningar, hyror, räntor och am­ortering på investeringar. I grundavgiften för småhus och flerbostadshus ingår kostnadsfria besök på återvinningscentraler i Krokom.

Du betalar en avgift per hushåll eller verksamhet. Grundavgift debiteras även för fritidshus som inte har ett abonnemang för sophämtning.

Avgiften varierar beroende på om det är ett småhus för privat bruk, ett flerfamiljshus eller ett företag/verksamhet. Vid nybyggnation börjar avgift debiteras vid slutbesked i bygglovsprocessen. Grundavgift slutar debiteras då man får slutbesked för rivningslov.

Moms, 25 procent, läggs på samtliga avgifter.

Använd Vår e-tjänst Fakturafrågor om du har frågor om våra avgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Illustration av ett sopkärl med avgifter illustrerade inuti sopkärlet i olika nivåer och färger.

Abonnemang småhus

Friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus). En grundavgift per hushåll debiteras.

Hushåll med folkbokförd person ska ha abonnemang för sophämtning. Man kan ha ett eget kärl eller dela med närboende grannar.

Abonnemang för små­hus och kostnader

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

880 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

107 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

208 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

208 kronor per tömning

Beställ sopkärl eller anmäl delat kärl via vår e-tjänst sopkärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang fritidshus

Småhus för boendeändamål som saknar folkbokförd person. En grundavgift per hushåll debiteras.

Abonnemang fritidshus

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

880 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

107 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

208 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

208 kronor per tömning

Betalsäck 130 liter

80 kronor per styck

Delat kärl

Delat kärl

Upp till tre närboende fastighetsinne­havare eller nyttjanderättshavare kan efter anmälan till renhållaren använda gemensamt kärl under förutsättning att bestämmelserna i dessa före­skrifter om fyllnadsgrad och vikt uppfylls och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Hushåll kan inte dela kärl med verkasmheter.

Vid delning betalar samtliga hushåll full grundavgift och delad avgift för kärl och tömning.

Fastighetsinnehavaren på den fastighet där kärlet står är ansvarig för skötsel och uppställningsplats.

Medgivande om delat kärl kan åter­kallas om renhållaren konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Anmäl delat kärl via vår e-tjänst sopkärl Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slamtömning och latrin

Slamtömning och latrin

I en tömning ingår 20 meter slangdragning, slamtömning och behandling av upp till 4 kubikmeter slam.

Gå till e-tjänsten Enskilt avlopp för beställa tömning, avboka tömning ELLER ändra tömningsintervall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar du mer information om slamtömning

Slamtömning och latrin

Typ av slam­tömning

Belopp

Slamtömning med av­vattning
Avvattnad tömning enligt ordinarie turlista

2 020 kronor per tömning

Slamtömning utan avvattning

Konventionell tömning enligt ordinarie turlista

Endast om det finns tömningstekniska skäl

2 685 kronor per tömning

Slamtömning minireningsverk

Beställd tömning

Utförs inom 10 kalenderdagar

4 700 kronor per tömning

Extra slam­tömning
Beställd tömning utan avvattning.
Utförs inom 10 kalender­dagar.

3 360 kronor per tömning

Bokad slamtömning
Beställd tömning utan avvattning
Kan bokas specifik dag, för- eller eftermiddag.
Beställs minst 10 kalenderdagar i förväg.

3 760 kronor per tömning

Akut slam­tömning
Beställd tömning utan avvattning.
Utförs senast nästa kalenderdag kl 18:00.

4 700 kronor per tömning

Slamtömning special
Vid töm­nings­förhåll­anden där krav i före­skrifter inte uppfylls.

6 045 kronor per tömning

Extra våt­volym över 4 kubik­meter

675 kronor per m³

Extra på­kopplad slang över 20 meter
Max 50 meter totalt

470 kronor per 10 meter slang

Latrinkärl, 38 liter

Fyllt kärl lämnas kostnadsfritt på ÅVC i Krokom och Föllinge

335 kronor per styck

Tilläggsavgifter


Tilläggsavgifter

Tillägg

Belopp

Extra säck 190 liter

107 kronor per styck

Utkörning/åter­tag/­byte av kärl

405 kronor per tillfälle

Överfullt kärl

270 kronor per tillfälle

För tungt kärl

270 kronor per tillfälle

Felsorterings­avgift

270 kronor per tillfälle

Förstört kärl 190 liter

805 kronor per tillfälle

Förstört kärl 370 liter

1 345 kronor per tillfälle

Oförutsedd tjänst, fram­körning

540 kronor per tillfälle

Oförutsedd tjänst, timme på plats

1 475 kronor per timme

Tillägg hämtning varje vecka*

6 715 per år

Tillägg hämtning två gånger per vecka*

13 425 per år


Budad avfallshämtning vid fastighetsgräns

Typ av hämtning

Belopp

Framkörning

540 kronor per tillfälle

Hämtning grovavfall

400 kronor per 2 m³

Hämtning farligt avfall

540 per 0,5 m³

Boka budad avfallhämtning via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Abonnemang flerbostadshus

Bostadsbyggnader innehållande tre eller fler lägenheter, inklusive loftgångshus, normalt med gemen­sam ingång. En grundavgift per lägenhet debiteras.

Abonnemang flerbostadshus

Avgift för

Belopp

Grundavgift fler­bostads­hus

735 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

107 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

208 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

208 kronor per tömning

Underjords­behållare 1,4 kubik­meter*

1 075 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 745 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

2 415 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Abonnemang för sam­fälligheter, bostadsrätts­för­eningar och liknande

Abonnenter med småhus där avfalls­hämtning lämpar sig bäst från en gemensam plats istället för vid varje enskild fastighet. Fakturamottagare ska vara en juridisk person.

En grundavgift per hushåll debiteras.

Abonnemang samfälligheter, bostadsrätts­föreningar och liknande

Avgift för

Belopp

Grundavgift småhus

880 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

107 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

208 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

208 kronor per tömning

Underjords­behållare 1,4 kubik­meter*

1 075 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 745 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

2 415 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Abonnemang specialbostäder

Lägenheter som tillhör ett äldre­boende (till exempel trygghets­boende, seniorboende och särskilt boende), LSS-gruppbostad samt student­bostäder med korridor. En grundavgift per hushåll debiteras.

Abonnemang specialbostäder

Avgift

Belopp

Grundavgift specialbostad

440 kronor per år

Behållaravgift 190

107 kronor per år

Behållaravgift 370

208 kronor per år

Tömningsavgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömningsavgift 370 liter

208 kronor per tömning

Underjordsbehållare 1,4 kubikmeter*

1 075 per tömning

Underjordsbehållare 3 kubikmeter*

1 745 per tömning

Underjordsbehållare 5 kubikmeter*

2 415 per tömning

Abonnemang för verksamheter

Exempelvis företag, föreningar och organisationer. Fakturamottagare ska vara en juridisk person.

En grundavgift per verksamhet debiteras.

Abonnemang verksamheter

Avgift för

Belopp

Grundavgift verksamhet

590 kronor per år

Behållaravgift 190 liter

107 kronor per år

Behållaravgift 370 liter

208 kronor per år

Tömnings­avgift 190 liter

107 kronor per tömning

Tömnings­avgift 370 liter

208 kronor per tömning

Underjords­behållare 1,4 kubik­meter*

1 075 kronor per tömning

Underjords­behållare 3 kubik­meter*

1 745 kronor per tömning

Underjords­behållare 5 kubik­meter*

2 415 kronor per tömning

* Efter överenskommelse med renhållaren

Prislista ÅVC-besök för verksamheter

Visst verksamhetsavfall (i begränsad mängd) kan tas emot på återvinningscentralerna. Avgift utgår per besök.

Prislista ÅVC-besök för verksamheter

Avgift

Belopp

Avgift ÅVC-besök

675 kronor per tillfälle

Avgift ÅVC-kort, klipp­kort med 6 besök

3 370 kronor per kort

 

Maxtaxa vid tömning av fettavskiljare, matavfalls- och latrintankar

Visst kommunalt avfall hämtas av privata utförare som har avtal med kommunen.
Entreprenörens tömningspris får inte överstiga angiven maxtaxa. Eventuella jourtillägg och faktisk behandlings­kostnad tillkommer.

Maxtaxa vid tömning av fett­avskiljare, matavfalls- och latrintankar

Avgift

Belopp

Tömning av fettavskiljare, matavfalls- och latrintankar

1 800 per timme


Maxtaxa vid insam­ling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus, sam­fälligheter och bo­stads­rättsföreningar

Visst kommunalt avfall hämtas av privata utförare som har avtal med kommunen.
Entreprenörens tömningspriser får inte överstiga angiven maxtaxa.
Avgifter för eventuella extratjänster tillkommer.

Maxtaxa vid insamling av för­packningar och returpapper från flerbostadshus, samfälligheter och bostads­rättsföreningarn

Avgift

Belopp

Kärltömning/säckhämtning (vid regelbunden hämtning)

200 kronor per tömning

Krantömning (exklusive behållarhyra)

900 kronor per tömning

Containertömning (exklusive behållarhyra)

800 kronor per tömning


Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny