Slam och latrin

Slamavskiljaren i enskilda avlopps­anläggningar behöver tömmas med jämna mellanrum. Slamtömningen sköts av kommunens avtalade entreprenör. Du kan inte anlita någon annan entreprenör. I Krokoms kommun är det Avloppsservice AB som utför tömningen.

E-tjänsten enskilt avlopp

I vår e-tjänst enskilt avlopp kan du enkelt beställa tömning, avboka tömning samt ändra tömningsintervall för ditt enskilda avlopp.

Hoppa vidare till e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar slamtömningen?

Vad kostar slam­tömningen?

Här hittar du priser på slamtömning

Taxan är fastställd av kommun­fullmäktige och gäller från den 1 januari 2024. Moms är inräknad i alla avgifter.

Innan slambilen kommer

Innan slambilen kommer

Om din brunn ska tömmas i år får du ett aviseringsbrev innan bilen börjar köra i ditt område. Om du inte behöver tömningen måste den avbokas.

Sista avbokningsdatum framgår i tömningsschemat

Du behöver inte närvara vid slamtömningen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att slambilen kommer fram till din avloppsbrunn.

Bildskiss på utrymmet slambilen behöver för att kunna tömma slambrunnen.
 • Ta bort nedhängande grenar och beskär buskar som inkräktar på vägen.
 • Vägen ska klara fordonsvikt upp till 25 ton och vara minst 4 meter bred. Uppställningsplatsen ska vara en plan, hårdgjord yta. Slambilen kan inte stå eller köra på en gräsyta.
 • Avstånd mellan uppställnings­plats och brunn ska inte vara mer än 20 meter. Om avståndet är längre än 20 meter tar vi ut en extra avgift för slang­dragning. Om avståndet är längre än 50 meter tillämpas specialtömning.
 • Om du gör om brunnen eller infiltrationen gäller nya regler och avståndet får då inte överstiga 10 meter. Det är alltså inte säkert att du kan placera brunnen på samma ställe som förut.
 • Hjälp slamtömmaren att hitta brunnen. Är din slambrunn svår att hitta? Markera brunnens plats med tydlig markering. På vissa ställen markerar slam­tömmaren ut din brunn med en käpp. Låt i så fall käppen stå kvar.
 • Runt brunnen ska det finnas utrymme att arbeta. Brännässlor och taggiga buskar ska tas bort. Buskar och planteringar blir lätt ned­trampade och förstörda.
 • Brunnen ska vara tillgänglig. Inga föremål ska finnas på locket. Kontrollera att eventuella bultar och muttrar inte har rostat fast. Locket får inte vara låst vid tömnings­tillfället.
 • Brunnslocket får väga max 15 kg. Är brunnslocket för tungt meddelar vi dig via brev och du får betala för specialtömning till dess du bytt locket.
 • Lock får inte lämnas öppna i väntan på slamtömning på grund av risk för olyckor.

Hur töms brunnen?

Hur töms brunnen?

Vid ordinarie tömning avvattnas brunnen.

Vid avvattning sugs hela brunnens innehåll in i slambilen. Slammet förs över till ett annat fack i bilen och vattnet spolas tillbaka i brunnen.

Vattnet innehåller bakterier som är bra för din brunn och genom att behålla dessa kommer processen i brunnen igång igen direkt efter tömning.

Vissa brunnar kan inte avvattnas, till exempel om det är en tank eller om brunnen har större volym än 4 kbm. Då kommer det en tankbil och heltömmer din brunn.

Vid ordinarie tömning avvattnas brunnen. Efter att tömningen är utförd färgmarkeras brunnslocket.

2024 är färgmarker­ingen blå

Hur ofta bör brunnen tömmas?

Hur ofta bör brunnen tömmas?

Som fastighetsägare är du ansvarig för att din brunn töms så ofta att en god funktion upprätthålls.

Vi rekommenderar att permanentboende tömmer sin brunn minst en gång per år. Fritidshus kan ha längre tömningsintervall.

Du kan välja tömningsintervall årligen, vartannat år, vart tredje år eller avrop (då beställer man själv en extra tömning med tankbil).

Om din brunn måste tömmas flera gånger per år måste du själv beställa de extra tömningarna.


När kommer slambilen?

När kommer slambilen?

Kartan visar vilket område brunnen tillhör. Klicka på kartan för att se den i ett större format. Tömningsschemat visar när slambilen kommer till ditt område.

Karta över Krokoms kommun med slamtömningsområden markerade med siffror

Extra slamtömning

Extra slamtömning

Extra tömning

Tömning inom 10 kalenderdagar.

 • om du har behov av fler tömningar utöver den ordinarie tömningen
 • om du har valt intervallet avrop
 • om du ska sluttömma en gammal brunn

Bokad tömning

Kan bokas specifik dag, för- eller eftermiddag. Beställs minst 10 kalenderdagar i förväg.

 • om du ska åtgärda din brunn och behöver heltömma den
 • om du vill närvara vid tömningen
 • om du vill ha tömning på en specifik dag

Beställ extra eller bokad tömning via e-tjänsten enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Akuttömning

Utförs senast nästa kalenderdag klockan 18.00.

 • Om brunnen är överfull

Akuttömning beställs genom kontakt med kundcenter 0640 161 00 under kontorstid. Vid akut slamtömning kvällar, helger eller helgdagar kontaktas Avloppsservice 063 10 90 06.

Minireningsverk

Minireningsverk

Ett minireningsverk är en typ av enskild avloppsanläggning. Minireningsverk finns av olika modeller och tömning kan gå till på olika sätt. På avloppsguiden.se kan du läsa mer om för och nackdelar med olika typer av enskilda avlopp.

Information på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats.

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska alltid finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Du kan till exempel plasta in instruktionen och sätta fast på insidan av locket.

Ett minreningsverk kan inte tömmas med den ordinarie slamtömningsbilen. Du får därför inga aviseringsbrev, utan måste själv beställa tömning enligt taxan för minireningsverk. Slamtömning bör göras årligen eller enligt tillverkarens anvisningar.

Om din anläggning kräver att vatten ska återfyllas efter tömning ansvarar du själv för att det görs. Det kan antingen göras med vattenslang eller genom att du anlitar valfri entreprenör. Tänk på att det går åt mycket vatten, ofta 2000 liter eller mer.

Anläggningen kan ha en filterbehållare. I vissa anläggningar är filterbehållaren integrerad i minireningsverket och i vissa är det en separat behållare. Du ansvarar själv för att filtersäcken lyfts upp ur minireningsverket och för att fylla på med nytt filtermaterial. Du kan anlita valfri entreprenör för detta.

Hämtning och omhändertagande av filter får endast göras av kommunen eller kommunens entreprenör. Om filtermaterialet är sugbart beställer du en extratömning via kommunen. Om filtermaterialet inte är sugbart, tex filtersäck beställer du en budad avfallshämtning. Vid hämtning ska filtersäck placeras max 5 meter från farbar väg. Hämtningen utförs med kranbil.

Filtermaterialet bör bytas ut med 2-5 års intervall eller enligt tillverkarens anvisningar.

Varför får jag betala för extra slang?

Varför får jag betala för extra slang?

Om slambilen inte kommer ända fram till slambrunnen för att vägen inte är farbar eller det finns hinder till exempel parkerade bilar får du betala för extra slang.

Om avståndet är längre än 20 meter tar vi ut en extra avgift för slang­dragning. Om avståndet är längre än 50 meter tillämpas specialtömning tills problemet är åtgärdat.

Vad kan du göra?

För att minska slangdragning kan man se till att inga föremål finns i vägen. I vissa fall behöver man anlägga en väg som går närmare brunnen och ställa i ordning uppställningsplatsen.

Kontakta alltid renhållningen för en bedömning vad det finns för möjligheter på din fastighet.

Om du gör om brunnen eller in­filtrationen gäller nya regler och avståndet får då inte överstiga 10 meter. Det är alltså inte säkert att du kan placera brunnen på samma ställe som förut. Uppställningsplatsen ska vara en plan, hårdgjord yta. Slambilen ska inte stå på en gräsyta.

Vad betyder avvikelsen?

Vad betyder avvikelsen?

Om slamtömmaren upptäcker något fel på din avloppsanläggning lämnar chauffören en avvikelse.

Avvikelser gällande föremål i brunn, hinder brunn, hindrande växlighet, trasigt lock, tungt lock, åtgärda väg samt ändra tömningsintervall hanteras av Renhållningen. Brev kommer att skickas ut löpande. Syftet är att du själv ska ha kunskap om skicket på din anläggning och ha möjlighet att åtgärda felet.

Om avvikelsen är sådan att brunnen inte kunde tömmas får du information om av vad du behöver åtgärda för att tömningen ska kunna genomföras. När problemet är åtgärdat beställer du en extra tömning.

Om avvikelsen är sådan att den påverkar anläggningens funktion eller kan leda till miljöpåverkan: hög nivå, t-rör saknas, trasig mellanvägg, trasig otät brunn och osäker funktion följs den upp av Bygg och miljöavdelningen.

Föremål i brunn

Föremål i brunn

I slambrunnen ska det bara finnas slam, vatten och toapapper.
Föremål som till exempel sanitetsprodukter och brädor riskerar att skada slamtömmarens utrustning och er avloppsanläggning.

Vad ska du göra?

Sanitetsprodukter som bindor, tamponger, våtservetter och tops ska du slänga i sopkorgen.

Föremål som lösa plankor eller liknande måste ni ta bort. Om brunnen behöver tömmas för att föremålen ska kunna tas bort beställer ni en extra tömning. Meddela att brunnen ska heltömmas.

Hinder brunn

Hinder brunn

Hinder längs transportvägen eller mellan slambilens uppställningsplats och slambrunnen kan försvåra tömning.

Om tömningen kan utföras får du betala för extra slang om avståndet är längre än 20 meter. Om brunnen inte kan tömmas trots extra slang får du ett avvikelsebrev och beställer en extra tömning när hindret är flyttat.

Vad ska du göra?

Se till att vägen till brunnen är fri från hinder vid kommande tömningar.

Hindrande växtlighet

Hindrande växtlighet

.Röj buskar och grenar enligt minimimåtten i figuren.

Bildskiss på utrymmet slambilen behöver för att kunna tömma slambrunnen.

Sly, högt gräs och brän­nässlor ska röjas runt brunnen innan tömning.

Om brunnen inte kan tömmas får du ett av­vikelsebrev och beställer en extra tömning när problemet är åtgärdat.

Det är väghållarens ansvar att se till att vägen fram till hämtstället är framkomlig. Observera att den hindrande växtligheten även kan finnas på annans mark längs er tillfartsväg

Trasigt lock

Trasigt lock

Trasigt lock är en olycksrisk och ska åtgärdas så fort som möjligt. Gamla, spröda lock kan ibland gå sönder.

Vad ska du göra?

Försök själv att ta upp det som hamnat i brunnen. Om brunnen behöver tömmas för att föremålen ska kunna tas bort beställer ni en extra tömning. Meddela att brunnen ska heltömmas.

Tungt lock

Tungt lock

Locket får väga max 15 kg då slamtömmaren lyfter ett stort antal lock varje dag.

Vad ska jag göra?

Locket ska vara av lätt material, till exempel plast, glasfiber eller plåt. Brunnslock finns att köpa i byggvaruhandeln eller via internet. Det bör finnas någon form av handtag samt barnsäker låsning. Låsningen ska kunna öppnas med handskar på. Det kan exempelvis vara buntband som byts ut eller hakar.
Om anläggningen har flera lock måste samtliga bytas ut.

Brunnen tas bort från den ordinarie slamtömningslistan och du får inga avviseringsbrev. Du måste själv beställa tömning och kommer då debiteras för specialtömning. Brunnen kommer fortsättningsvis ligga kvar på den dyrare taxan till locket är bytt.

När locket är utbytt meddelar ni renhållningen, så läggs anläggningen tillbaka på ordinarie slamtömningslista. Detta måste ske innan sista avbokningdatum i ert område om ni vill ha ordinarie tömning i år.

Lock får inte lämnas öppna i väntan på slamtömning på grund av risk för olyckor.

Åtgärda väg

Åtgärda väg

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att vägen till slambrunnen är framkomlig.

Vägen ska vara minst 4 meter bred och klara en fordonsvikt upp till 25 ton. Backning är alltid en säkerhetsrisk och ska undvikas. Slambilen ska kunna vända om det behövs.

Uppställningsplatsen ska vara en plan, hårdgjord yta. Slambilen ska inte stå eller köra på en gräsyta. Avståndet mellan uppställningsplats och brunn ska inte överstiga 20 meter. Om avståndet är längre tar vi ut en extra avgift för slangdragning.

För anläggningar med tillstånd utfärdat efter juli 2022 gäller ny lagstiftning och avståndet ska då inte överstiga 10 meter.

Vad ska du göra?

Även om tömningen kunde utföras behöver du åtgärda vägen innan nästa tömningstillfälle. Ofta räcker det att lägga på lämpligt grusmaterial.

Om vägen är i så dåligt skick att slambilen inte tog sig fram måste du beställa en specialtömning för att få brunnen tömd.

Kontakta renhållningen för tips på åtgärd.

Ändra tömningsintervall

Ändra tömnings­intervall

Hur ofta brunnen behöver tömmas beror på storlek, skick och hur mycket den används. Om brunnen blir överfull finns risk att slam läcker ut till infiltrations­anläggningen och förstör eller skadar den. Om brunnen nästan bara innehåller vatten kanske den kan tömmas mer sällan.

Vad ska jag göra?

För permanentboende rekommenderas årlig tömning av avloppsbrunnen. I vissa fall kan flera tömningar per år krävas. Då måste ni själv beställa de extra tömningarna.

För fritidshus kan tömningsintervallet ofta vara längre.

Du anmäler ändrat tömnings­intervall i e-tjänsten Enskilt avlopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Osäker funktion

Osäker funktion

Om du har en toalett kopplad till avloppsanläggningen ska det finnas tre kamrar i slambrunnen eller så ska den vara testad och klara avskiljning på motsvarande sätt som en slambrunn med tre kamrar.

Om det bara är bad, disk och tvättvatten så krävs det två kamrar.

Vad ska du göra?

Du behöver laga eller byta ut slamavskiljaren.

OBS! Grävning och omgrävning av en avloppsanläggning kräver tillstånd.

Hög nivå

Hög nivå

Med hög nivå menas att vattennivån i slamav­skiljaren är högre än utloppsröret. Vattnet rinner alltså inte ut från slamav­skiljaren i samma takt som det rinner in. Kamrarna i slambrunnen blir över­svämmade. Slammet rinner vidare ut till infiltrationen och täpper till hålen i dräneringsrören. Då riskerar slammet att rinna tillbaka in i huset, eller rinna ut orenat från anläggningen.

Vad ska du göra?

Om problemet beror på igentäppta dräneringshål kan det lösas genom backspolning. Det är inte en kommunal tjänst utan behöver beställas separat direkt av slamtömnings­entreprenören. För att kunna backspola måste slam­brunnen vara tom.

Infiltrationens förmåga att ta emot avloppsvatten avtar med åldern/användning. En normal livslängd är max 20 år efter det kan infiltrationen behöva göras om.

OBS! Grävning och omgrävning av en avlopps­anläggning kräver tillstånd.

Trasig/otät brunn

Trasig/otät brunn

Om slambrunnen är otät läcker den antingen in vatten och slambrunnen fylls på väldigt snabbt. Eller så läcker vattnet ut ur brunnen och vattennivån når aldrig upp till utloppsröret och vattnet leds inte vidare till infiltrationen. Avloppsvattnet rinner orenat ut ur anläggningen och kan förorena grundvattnet.

Vad ska du göra?

Du behöver laga eller byta ut slamavskiljaren
OBS! Grävning och omgrävning av en avloppsanläggning kräver tillstånd.

T-rör saknas/är trasigt

T-rör saknas/är trasigt

T-rörets uppgift är att förhindra att slam kommer vidare ut till avloppsan­läggningen. Det sitter på utloppet till avloppsan­läggningen och tar vatten ca 30 cm under vattenytan. T-röret kan se ut på olika sätt. På äldre betongbrunnar kan det vara en betongskärm medan det på nyare brunnar är ett plaströr som ser ut som ett T.

Vad ska du göra?

Byt T-röret när slambrunnen är tömd. Om du inte kan/vill göra det själv kan du anlita en rörmokare eller slam­tömningsentreprenören.

Trasig mellanvägg

Trasig mellan­vägg

Om väggar saknas eller är trasiga fungerar slamav­skiljningen inte, utan slam rinner ut i infiltrationen som riskerar att den bli igensatt.

Vad ska du göra?

Laga/byt ut mellanväggen när slambrunnen är tömd. Om du inte kan/vill göra det själv kan du anlita en rörmokare eller slam­tömnings­entreprenören.

Latrinkärl

Latrinkärl

Latrinkärl för utedass finns att köpa på återvinningscentralen i Krokom. Kärlet är på 38 liter, svarta med lock. Kärlet får endast innehålla urin, avföring och toalettpapper. Klisterlappen med namn och fastig­hetsbeteckning måste fästas på kärlet.

Här får du reda på priset för latrinkärl


Fyllda latrinkärl lämnas kostnadsfritt på åter­vinningscentralen i Krokom eller Föllinge. Kom ihåg att du bara kan lämna ett latrinkärl som du köpt av renhållningen i Krokoms kommun.

Du kan även beställa hämtning av ditt latrinkärl mot avgift.

Här får du reda på priset för avfallshämtning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny