Behandling av personuppgifter

I kommuner är det varje nämnd som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Vad är en personuppgift?

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en levande person som till exempel:

  • Det kan röra sig om namn, adress och personnummer. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Andra exempel är Ip-adress, eller användarnamn.
  • En personuppgift är alltså varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning och behandlingen ska i övrigt ske enligt gällande lag.

För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Krokoms kommun i uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas i olika system, samt att utarbetade rutiner finns för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter

Information vi samlar in om dig

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in dina personuppgifter från någon annan för att vara säkra på att vi har rätt personuppgifter. De uppgifter vi samlar in från andra kan komma från offentliga register (till exempel Skatteverket), från andra myndigheter och från kredit- och upplysningsföretag

Vad gör vi med din information?

Vad gör vi med din information?

Krokoms kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

När du ringer, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller fråga via e-tjänster eller blanketter lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå och kommunicera med dig. Dina personuppgifter kan också användas vid olika typer av undersökningar, främst webbaserade undersökningar via mejl.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, såsom Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan.

Krokoms kommun delar också dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare och ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Även här finns ansvarsfördelningen reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Främst behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES, ska landet de behandlar personuppgifterna i, vara ett godkänt land enligt EU-kommissionens rekommendationer. Ett personuppbiträdesavtal finns med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs för utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig enligt fastställda gallringsrutiner och i vissa fall bevaras för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vilka rättigheter har du?

Vilka rättigheter har du?

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av personuppgifter
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter till Dataskyddsinspektionen

Rätt till radering

Rätt till radering

Du har bara under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder. Du har rätt att blir raderad:

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Cookies

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies. En som ligger kvar på din dator under en viss bestämd tid och en som lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information sparas om besökaren i en cookie. Via den här länken kan du läsa mer om vilka cookies webbplatsen skapar.

Klagomål

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta oss på kundcenter@krokom.se. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

en klubba ovanpå en lagbok
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny