Beslut och insyn

Som invånare i kommunen har du rätt att få insyn i kommunen och ta del av allmänna handlingar och uppgifter. Om du inte är nöjd med beslut som kommunen fattat kan du överklaga beslutet.

De flesta dokument är allmänna handlingar förutom material som är sekretessbelagt eller arbetsmaterial.

Allmän handling

Allmän handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har upprättats eller kommit in där. En allmän handling kan vara text, bild eller digital information. Om en handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet.

Offentlig handling

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som önskar ta del av den.

Överklaga beslut

Överklaga beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut som är fattat av den kommun, som du är skriven i. Det finns två typer av överklagan, laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Som kommuninvånare kan du överklaga om du till exempel tycker att beslut har fattats på fel sätt eller om du anser att kommunen överskridit sina befogenheter. Dessa typer av överklaganden kallas för laglighetsprövning.

Överklagan måste ske inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats).

Överklagan laglighetsprövning skickas till:
Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Förvaltningsbesvär - beslut som rör dig själv

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig har du vanligtvis rätt att överklaga beslutet. Det kan till exempel handla om bygglov, socialt stöd som LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade) eller dispens från kommunens sophämtning. En sådan överklagan kallas förvaltningsbesvär.

Hur gör jag för att överklaga beslut som rör mig själv?
Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt och måste göras inom tre veckor från det datum du fick beslutet.

Missnöjd med beslut?

Som privatperson är det viktigt att du håller isär vad du är missnöjd med. Anser du att beslutet är felaktigt utifrån lagen sett, så ska du överklaga.

Är du däremot missnöjd över hur ditt ärende har skötts, eller hur du har blivit bemött, ska du först vända dig till chefen på respektive ansvarsenhet i kommunen. Prata med dem och framför dina synpunkter.

Om du har klagomål på hur socialtjänsten sköter ditt ärende, kan du också i andra hand vända du dig till förvaltningsrätten.

Tre personer arbetar ihop och diskuterar
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny