Översikts­­planering

En kvinna och en man hänger upp postit-lappar

Kommunen ansvarar för översiktsplanering som handlar om långsiktiga frågor för markanvändning och byggande. Här hittar du kommunens gällande översiktsplaner och pågående processer.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen anger hur kommunens mark och vatten ska användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas i ett långsiktigt perspektiv. I översiktsplanen kan du se var nya bostads-, handels- och industriområden föreslås ligga i framtiden. Översiktsplanen ger vägledning för all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.
Gällande översiktsplaner för Krokoms kommun hittar du lite längre ner på sidan.

Översiktsplanering handlar om mer än att skapa en långsiktig plan med jämna mellanrum. Översiktsplanering är ett kontinuerligt arbete där kommunen regelbundet ska undersöka översiktsplanens aktualitet och göra eventuella revideringar och förändringar vid behov. Att välja ut och genomföra åtgärder utefter översiktsplanen är också en del av det kontinuerliga arbetet.

Fördjupningar och tematiska tillägg till översiktsplanen

Vid behov kan det göras ändringar av översiktsplanen genom fördjupningar eller tillägg. Det kan handla om geografiska områden eller vissa specifika planeringsfrågor. Anledningen kan vara att de behövs en ytterligare detaljgrad för att arbeta vidare med utvecklingen av ett visst område eller en viss typ av exploatering.

För geografiska områden görs det som kallas Fördjupade översiktsplaner (förkortat FÖP). För specifika frågor eller planeringsteman så brukar ändringarna kallas Tematiska tillägg eller TÖP.

Pågående processer inom översiktsplanering

Gällande översiktsplaner

Översiktsplaner
Beskrivning Plantyp Datum
Över­sikts­plan för Krokoms kommun Översiktsplan 25 feb 2015
Vindkraft i Krokoms kommun Tillägg till översiktsplan 1 nov 2010
Krokoms centrum Fördjupad översiktsplan 17 dec 1992
Södra Ås Fördjupad översiktsplan 11 dec 2006
Rödön Fördjupad översiktsplan 8 dec 1994
Aspås Fördjupad översiktsplan 9 jan 1979
Almåsa Fördjupad översiktsplan 9 maj 1984
Föllinge Fördjupad översiktsplan 3 jul 1979
Kaxås Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Nälden-Vaplan Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Rörvattnet Fördjupad översiktsplan 1 aug 1980
Trångsviken Fördjupad översiktsplan 30 dec 1981
Åkersjön Fördjupad översiktsplan 27 feb 1981
Änge-Ede Fördjupad översiktsplan 4 okt 1979
Lakavattnet Fördjupad översiktsplan 3 jul 1979
Krokom-Dvärsätt Fördjupad översiktsplan 3 okt 1980
Åsbygden Fördjupad översiktsplan 16 apr 2018
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny