Änge-Ede

Syftet med planen är att redovisa hur byggnadsplanen för Änge samhälle ska kunna utökas och då främst beträffande bostadsmark. Behov finns också av ny industrimark, att säkerställa närliggande rekreationsområden, kulturhistoriska skyddsområden och det bestående jordbruket. I Ede samhälle ska planen ange en lämplig fördelning av mark för bostäder, ålderdomshem/ev. långvårdssjukhus samt småindustri eller liknande.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny