Åsbygden

Syftet med planen är att ge plats för nya bostäder och verksamheter och samtidigt bevara det öppna landskapet med utblickar mot sjö och fjäll.

Öppna Åsbygdens antagande­handling som pdf här Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Krokoms kommun antog den 25 februari 2015 en kommunomfattande översiktsplan. Ett av målen som anges i planen är att en fördjupad översiktsplan över Åsbygden ska tas fram. Utvecklingen av Ås centrum ska utgöra en viktig del av planen.

I januari 2014 gav Krokoms kommun uppdraget till arkitekt Paul Loader att ta fram idéer för Åsbygdens utveckling, med särskilt fokus på Ås centrum.

Paul Loader presenterade, efter sex månaders arbete, tänkbara utvecklingsmöjligheter för olika platser i Ås samt hur ett centrum med utökat boende och ökad trafiksäkerhet skulle kunna utformas.

Pauls förslag presenterades för nämnder och kommun­styrelsen under våren 2014 samt även vid ett allmänt möte som arrangerades av Ås Framtid, den 17 maj 2014.

Idéerna har väckt intresse och planavdelningen fick uppdraget att arbeta vidare utifrån de tankar som presenterades.

Med bland annat de framtagna framtidsbilderna skulle kommunen sedan ta fram en formell markanvänd­ningsplan. Detta har dock dragit ut på tiden bland annat eftersom kommunen beslutat att i planen pröva en utbyggnad inom ett strandnära område vid den så kallade Sjövillan, vid kommungränsen mot Östersund, samt utöka byggrätterna inom kvarteret Freja i centrala Ås. Utbyggnadsförslagen ställer krav på en samlad, översiktlig planering. Den översiktsplan över Åsbygden som nu presenteras omfattar därför dessa utbyggnadsplaner.

Planens fördröjning tidsmässigt kan även förklaras av att frågan om försörjning vad gäller vatten/avlopp inte har kunnat klaras ut. Ett förslag till lösning kommer att presenteras inom kort. Planområdet har efter ut­ställning avgränsats så att endast området mellan E14 och stranden mot Storsjön omfattas av planen. Vidare har ett område beläget inom Gärde-Ösabacken utgått ur planen. Detta område ingår numera i den Fördjupade översiktsplanen ”Älvområdet Krokom” som är under framtagande.

Denna plan består av tre delar.

  • Del 1 Beskrivning av Åsbygden, Utvecklings­strategier och hänsynstaganden till områden med restriktioner och riksintressen.
  • Del 2 Planförslaget med bestämmelser och riktlinjer som kommunen fattar beslut om.
  • Del 3 Vision för Centrala Ås och Ås båthamn. En tänkbar utveckling av delar av Åsbygden. Paul Loader.

Öppna Åsbygdens antagande­handling som pdf här Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny