Lakavattnet

Syftet med planen är att ge rekreation, bevara och utveckla ”vildmarken” samt åstadkomma sysselsättning.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum: 1979-07-03