Nälden-Vaplan

Syftet med planen är framför allt att anvisa lämpliga områden för framtida bostadsbyggande och för industrins expansion. Men också att säkerställa kulturhistoriska skyddsområden, det bestående jordbruket och rekreations- och friluftsområden.

Status

  • Fördjupad översiktsplan
  • Laga kraft
  • Datum:

Meny