Hälso- och sjukvård

Ansvaret för hälso- och sjukvård är uppdelat mellan regionen och kommunen. Kommunen ansvarar för sjukvård i hemmet, rehabilitering och habilitering samt hjälpmedel utifrån vissa regler.

Om du är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan du få hemsjukvård. Kommunens hälso- och sjukvård gör det möjligt för personer med lång­varig sjukdom eller funktionsnedsättning att få vård och rehabilitering i det egna hemmet eller på särskilt boende.

Det är kommunens medicinskt ansvariga sjuk­sköterska, MAS, som ansvarar för att hemsjuk­­vården är av god och säker kvalitet och följer den lagstiftning som finns.

Här arbetar distriktssköterska, undersköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast med rådgivning och sjukvårdande insatser. Några exempel på sådana insatser är:

 • Sårvård
 • Inkontinensskydd
 • Hjälp med injektioner
 • Medicinering
 • Hjälpmedelsförskrivning
 • Rehabilitering

Du kan få hemsjukvård om du har dagligt behov av en eller flera av nedanstående insatser:

 • Stöd att äta eller dricka
 • Hjälp med på- eller avklädning
 • Hjälp med förflyttningar
 • Hjälp att sköta personlig daglig hygien

Vad kostar det?

Hemsjukvården är avgiftsbelagd med max 500 kronor per månad. Avgiften ingår i kommunens maxtaxa. För hembesök av distriktssjukskö­terska, arbetsterapeut eller sjukgymnast tar Krokoms kommun ut en avgift på 100 kronor per besök. Du som tillhör hälsocentralen omfattas av deras patientavgifter.

Samordnad individuell plan

Samordnad individuell plan

Du som har behov av insatser från flera olika verksamheter har möjlighet att få hjälp med att samordna dem i en plan. Det kallas för samordnad individuell plan (SIP). En SIP är en plan där du och de vårdgivare som du har kontakt med bestämmer gemensamma mål för insatserna. Planen bidrar till att du får vara delaktig i din situation.

Hur kan du få en SIP?

Du ska få ett erbjudande om en samord­nad plan om de vårdgivare du har kontakt med tror att det kan vara bra för dig. Ansvaret för att erbjuda en SIP ligger hos personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

 

Du kan läsa mer om SIP på Region Jämtland Härjedalens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalin­formation som har registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

NPÖ inom vården ger många fördelar:

 • En helhetsbild av patienten som kan öka kvalitet i vård
 • Tillgång till information som minskar kostnader och tidskrävande dubbelarbete
 • Bättre verktyg för planering och samordning mellan vårdgivare
 • Du som patient behöver inte komma ihåg och upprepa din vårdhistoria när du kommer till en ny vårdgivare

Vem får ta del av uppgifterna i NPÖ?

Det är bara behörig personal, som har en patientrelation till dig, som får och kan ta del av dina journaluppgifter. Ditt sam­tycke krävs för att vårdpersonal ska få ta del av dina uppgifter som regi­strerats hos annan vårdgivare.

Varje gång vårdpersonal tar del av dina journaluppgifter via NPÖ registreras det och loggas. Det går i efterhand att spåra vem som läst din journal och när detta skedde. Du kan själv begära att ta del av den informationen hos din vårdgivare.

Kan jag spärra mina uppgifter?

Du kan välja att spärra hela eller delar av din journal. I så fall meddelar du den mottagning eller vårdenhet som du har besökt och då visas inte dina journal­uppgifter från den vårdenheten i NPÖ. Tänk på att du i så fall själv måste informera vårdpersonalen om din vård­historik så att de kan ge dig en god och säker vård. Du begär också själv om, och när, en spärr ska tas bort för din journal.

 Liten ordlista inom hälso- och sjukvård

 Liten ordlista inom hälso- och sjukvård

 • Logg: När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att ta del av vilka som läst dina journaluppgifter.
 • Nationell Patientöversikt, NPÖ: Ett nationellt IT-stöd som gör det möjligt för vård­perso­nal att ta del av journal­upp­gifter som finns dokumen­terade hos andra vårdgivare, oberoende av vilket journal­system de använder.
 • Patientrelation: När vård­­personal deltar i din vård och behandling har de en patient­­relation med dig.
 • Sammanhållen journalföring: Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter elek­troniskt från andra vårdgivare.
 • Samtycke: När du aktivt ger ditt medgivande till att vård­personal får ta del av dina journaluppgifter via samman­hållen journal.
 • Spärr: Möjlighet för dig att undanta journaluppgifter som du inte vill ska finnas tillgäng­liga för andra vårdgivare eller vårdenheter.
 • Tystnadsplikt: All personal som arbetar inom hälsa- och sjukvård har tystnadsplikt.
 • Vårdenhet: Enhet inom en vårdgivare som har en verk­samhetschef.
 • Vårdpersonal: Personal anställd av vårdgivaren för att utföra vård och behandling.
äldre kvinna samtalar med hemtjänstpersonal
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny