Skolskjuts och busskort

Handläggning

Beslut och turplanering

Ansökan om skolskjuts är öppen från 1 mars till 31 mars.

Beslutet med turplanering kommer att skickas ut i juni månad. Om ni får avslag får ni ett beslut mycket tidigare.

För alla som idag åker linjetrafik och bor på samma adress som tidigare behövs ingen ansökan. Det blir i dessa fall samma anvisade tur även detta läsår. Det räcker att lämna in en anmälan om att ni kommer nyttja linjetrafik. Detta kan ni anmäla på e-tjänsten.

Bra att veta!

 • Vid val av annan skola än den som är anvisad av kommunen utifrån folkbokföringsadressen, upphör rätten till skolskjuts om det inte kan ske utan merkostnader för kommunen.
 • Om det kan ske utan merkostnader får ni ett mån-av-plats beslut som gäller så länge inte någon grundberättigad elev behöver platsen.
 • Skolskjuts beviljas endast till och från skola utifrån skolans start- och sluttider. Det beviljas inte skolskjuts till och från fritidshem.
 • Vid växelvis boende krävs jämt fördelad vårdnad med max 60 % snedfördelning. Exempelvis varannan vecka.
 • Vid växelvis boende behöver åtminstone en av adresserna ni söker skolskjuts ifrån vara inom skolans upptagningsområde och uppfylla avståndskraven, den andra adressen behöver endast vara inom kommunen.
 • Vid funktionsvariation bedöms hur elevens möjligheter att på ett säkert vis åka med linjetrafik påverkas.

Avståndskriterier

 • Förskoleklass till årskurs tre - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än två kilometer
 • Årskurs fyra till sex - gångavståndet mellan bostad och skola ska vara längre än tre kilometer
 • Årskurs sju till nio - gångavståndet ska vara längre än fyra kilometer

Samma gångavstånd gäller till eller från anvisad hållplats eller upphämtningsplats.

Förutsättningar för dispens

 • Trafikförhållanden
 • Funktionsvariation
 • Växelvis boende
 • Särskilda skäl

Om ni har behov av skolskjuts endast för vårterminen 2024 - använd denna e-tjänst:

Vårdnadshavarens ansvar

 • Vårdnadshavare ansvarar för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skolan eller hållplatsen, under så lång tid som det behövs för att barnet ska klara av att gå till skolan eller hållplatsen på egen hand. Vårdnadshavaren ansvarar under väntetiden vid påstigningsplatsen.
 • Vårdnadshavaren ansvarar för att följa eleven till och från påstigningsplats om eleven inte klarar av att gå ensam.
 • När eleven klivit av skolskjutsen på hemvägen från skolan återgår ansvaret till vårdnadshavare.
 • Om en elev missar skolskjutsen har vårdnadshavare ansvaret för att eleven kommer till och från skolan.
 • Vid väderförhållanden som påverkar möjligheten att framföra skolskjutsfordonen, ansvarar vårdnadshavaren för att eleven tar sig till och från skolan eller att ringa och anmäla frånvaron till skolan.

Elevens ansvar

Eleven har ett ansvar att följa vissa ordningsregler. Det gäller före, under och efter resan.

Eleven ska:

 • Använda synlig reflex under den mörka årstiden
 • Alltid hålla uppsikt och röra sig med försiktighet i trafiken
  använda bälte
 • Visa respekt för sina medresenärer och hålla en god samtalston under resan. Eleven ska inte störa andra medresenärer eller busschaufför, exempelvis genom höga ljud.

Väntetid

Kommunen strävar efter att minimera väntetider i samband med skolskjuts. Väntetiden på skolan före skolstart och vid hemresa bör inte överstiga 5 timmar per vecka.

De första 15 minuterna innan första lektionens början och efter sista lektionens slut räknas inte som väntetid. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt vid bedömningen.

Väntetider som uppstår tillfälligt på grund av till exempel inställda lektioner eller liknande berättigar inte till särskild skolskjuts. Förseningar eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken berättigar inte heller till särskild skolskjuts.

Olycksfall

Om eleven har skadat sig och är i behov av skjuts till skolan ska olycksfallet anmälas av vårdnadshavare till kommunens försäkringsbolag.

Krokoms kommuns olycksfallsförsäkring

Ungdomskort

Ungdomskort

Alla barn och ungdomar mellan 6 och 19 år som är folkbokförda i Krokoms kommun får ett ungdomskort av kommunen. Kortet ger eleven möjlighet att resa gratis.

Ungdomskortet gäller året runt och för ett obegränsat antal resor med länstrafiken i Jämtland inklusive stadsbussarna i Östersund samt med Norrtåg inom länet.

Länstrafiken skickar automatiskt ut ungdomskortet i januari det år barnet fyller 6 år tillsammans med information om kortet.

För de elever som går kvar på gymnasiet under vårterminen det år de fyller 20 år, förlängs ungdomskortet för vårterminen enligt lista från Jämtlands Gymnasieförbund.

Vilka regler gäller för kortet?

Ungdomskortet är ett personligt resebevis som är giltigt under hela kalenderåret från det år eleven fyller 6 år och till och med sista december det år då eleven fyller 19 år.

Det är alltid den som reser som ansvarar för att ha ett giltigt resebevis med sig på resan. Har eleven inte med sig sitt kort eller annat resebevis (till exempel betald biljett) kan föraren komma att neka eleven att åka.


Om ungdomskortet kommit bort eller är trasigt

Det första kortet eleven får är gratis, men tappar eleven bort det eller det är trasigt kostar det 125 kronor att få ett nytt.

Om eleven behöver ett nytt kort kan ni beställa ett nytt genom att fylla i formuläret.

Ersättningskortet skickas per post tillsammans med faktura.

Beställning av nytt kort

Bild på en blå skolskjutsskylt.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny