Om GDPR

Fyr, stuga och ett hav

I kommuner är det varje nämnd som ansvarar för att dina person­uppgifter be­handlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om be­handlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta Krokoms kommun.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Hur skyddas dina person­uppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskydds­förordning och behandlingen ska i övrigt ske enligt den lag som gäller.

För att uppnå ett fullgjort integritetsskydd har Krokoms kommun i uppdrag att se till så att personu­ppgifter skyddas i olika system, samt att utarbetade rutiner finns för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt. Till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster. Eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in dina personuppgifter från någon annan för att vara säkra på att vi har rätt personuppgifter. De uppgifter vi samlar in från andra kan komma från offentliga register (till exempel Skatteverket), från andra myndigheter och från kredit- och upplysningsföretag

Vad gör vi med din information?

Vad gör vi med din information?

Krokoms kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksam­hets­områden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndig­hetsut­övning men även baserat på avtal eller samtycken.

När du ringer, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller fråga via e-tjänster eller blanketter lagras dina personuppgifter för att vi ska kunna nå och kommunicera med dig. Dina personuppgifter kan också användas vid olika typer av undersökningar, främst webbaserade undersökningar via mejl.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, såsom Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan.

Krokoms kommun delar också dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden i förhållande till dig. Kommunen är gemensamt person­uppgifts­ansvarig tillsammans med dessa utförare och ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade person­uppgifts­biträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Även här finns ansvars­fördelningen reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Främst behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES, ska landet de behandlar personupp­gifterna i, vara ett godkänt land enligt EU-kommissionens rekommendationer. Ett person­uppgifts­biträdesavtal finns med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla person­upp­gifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regel­verket om allmän handling. Det betyder att dina person­uppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs för utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtals­åtaganden enligt bestämda gallrings­rutiner. I vissa fall bevaras för all framtid enligt bestämmelser i tryck­frihets­förordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vilka rättigheter har du?

Vilka rättigheter har du?

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av personuppgifter
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter till Dataskyddsinspektionen

Rätt till radering

Rätt till radering

Du har bara under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar. Eller om det finns ett lagstadgat krav på lagring, som exempel­vis bokförings­regler. Det kan finnas andra lagliga skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att blir raderad:

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Cookies

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies. En som ligger kvar på din dator under en viss bestämd tid och en som lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information sparas om besökaren i en cookie.

Läs mer om vilka cookies webbplatsen skapar.

Klagomål

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta oss genom Kundcenter. Om du fortfarande inte är nöjd med hur vi sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål om behandlingen av person­uppgifter till Datainspektionen.

Länk till Kundcenter och kontaktvägar

Länk till Datainspektionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny