Vattenmätare

Alla kunder till det kommunala vattenledningsnätet ska ha en vattenmätare. Har man en vattenmätare betalar man för den faktiska förbrukningen. Är vattenmätaren ännu inte installerad betalar du utifrån en schablontaxa.

Vattenmätare tillhandahålls och installeras av Krokoms kommun. Räkneverket i vattenmätaren visar din vattenförbrukning i kubikmeter.

Avläsningskort skickas ut varje höst. Har du flera anläggningar kommer samtliga avläsningskort i samma kuvert.

Registreringen för avläsningen av vattenmätare är nu stängd.

 

Har du frågor om fakturan?

Om installation av vattenmätare

Om installation av vattenmätare

En abonnent har ingen rätt att neka installation av vattenmätare. Enligt vatten­tjänstlagen (41 §) har huvudmannen (kommunen) rätt till tillträde på en fastighet för att installera och underhålla vattenmätare. Abonnenten har även en skyldighet att kostnadsfritt upplåta nödvändigt utrymme för vattenmätaren (20 §).

Mätarplatsen ska vara godkänd av huvudmannen. Om fastighets­ägaren nekar installation av vattenmätare kommer huvudmannen att stänga av vatten­tillförseln till fastigheten. Efter avstängning av vattentillförseln lämnas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen.

Avstängning av vatten och lämnande av ärende till Mark- och miljö­domstolen kommer att medföra ytterligare kostnader för abonnenten.

Exempel 1 – förberedd vattenmätarplats

Om vattenmätarplats med avsättning (mätarkonsol) är förberedd sätts vattenmätaren upp på fastighetsägarens bekostnad till ett fast pris av 500 kronor inklusive moms.

Exempel 2 – inte förberedd mätarplats

Fastighetsägaren ordnar mätarkonsol för vattenmätare på egen bekostnad. Det står fastig­hets­ägaren fritt att välja rörmokare för eventuell omdragning av rör och montering av konsol. Detta bekostas således av fastighetsägaren själv. Det kan vara bra att ta in offert från olika rörmokare.

Plats och insättning

Plats och insättning

Enligt ”Allmänna bestämmelser för brukande av Krokom kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning” (ABVA) gäller följande för vattenmätare:

  • Platsen och uppsättning av mätarkonsol för vattenmätaren ska vara godkänd av Krokoms kommun.
  • Vattenmätaren kan monteras vågrätt eller lodrätt.
  • Krokoms kommun har rätt att kostnadsfritt använda platsen och rätt att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren.
  • För dessa åtgärder liksom för avläsning av vattenmätaren ska fastighetsägaren lämna Vatten och Renhållning på Krokoms kommun tillträde.
  • Har uppsättningen av mätarkonsol för vattenmätare utförts innan placeringen god­känts av oss är fastighets­ägaren, om kommunen så kräver, skyldig att bekosta flyttningen av mätar­konsollen så att mätarens plats kan godkännas av oss.
  • Fastighetsägaren ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan, samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan.
  • Mätarkonsolen ska ha fungerande avstängningsventiler på vardera sida om mätaren
Skissbild på en vattenmätare och en enkel installationsanvisning.

Hur du läser av vattenmätaren

Hur du läser av vattenmätaren

Revision av vattenmätare

Enligt gällande föreskrifter ska alla vatten­mätare genomgå revision med 10 års mellanrum. Vi har nu påbörjat bytet av vattenmätare, där de gamla vinghjuls­mätarna byts ut till fjärravlästa ultraljuds­mätare. Det finns många fördelar med ultraljudsmätarna. Du behäver inte läsa av mätaren själv, siffrorna i displayen är digitala och man ser vad förbrukningen är över dygnet. Den nya mätaren meddelar även i displayen om det finns en vattenläcka i huset.

Bytena sker områdesvis, berörda kunder informeras via brev och du blir uppringd av vår montör för en tidsbokning. Hör av dig om du behöver byta tid. Om tiden inte hålls av dig och vi inte kan utföra mätarbytet faktureras en avgift enligt gällande VA-taxa.

Bytet är kostnadsfritt och utförs av personal från Vatten och renhållning. Mätarbytet tar cirka 30 minuter.

Några vanliga frågor om revision av vattenmätare ser du här:

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Varför ska ni byta ut min vattenmätare? Är det något fel på den?

Nej, det är inget fel på din vattenmätare. Alla vattenmätare i Sverige som mäter hushållsförbrukning av vatten ska bytas ut på fasta intervall enligt krav från Sveriges nationella ackrediteringsorgan, Swedac. Därför byter vi ut din vattenmätare.

När kommer mätarbytet att utföras?

När kommer mätarbytet att utföras?

Vi skickar ett brev till dig när vi är i ditt område och din fastighet står på tur, mätarbytet sker av vår egen personal som ringer dig för en tidsbokning.

Får jag en likadan mätare som innan?

Får jag en likadan mätare som innan?

Nej, den nya mätaren som installeras kommer att vara fjärravläst och har en digital display. Mätaren drivs med batteri, så ingen övrig elektrisk installation krävs. Mätaren kommer i de flesta fall att passa där den gamla mätaren satt.

I vilka fall passar den nya mätaren inte?

I vilka fall passar den nya mätaren inte?

Den nya mätaren passar inte om du har en vertikalt monterad mätare med bygglängd kortare än 190 millimeter. Har du en sådan mätare kan du kontakta den entreprenör som utförde bytet, alternativt någon annan VVS-montör för att bygga om din mätarplats till 190 millimeters bygglängd.

Kostar mätarbytet något?

Kostar mätarbytet något?

Nej, för dig som abonnent är själva mätarbytet kostnadsfritt.

Kan några ytterligare kostnader tillkomma?

Kan några ytterligare kostnader till­komma?

Ja, i de fall där vi bedömer att din rörinstallation inte är i tillräckligt gott skick för att bytet ska kunna genomföras säkert, kan vi ge dig uppdraget att åtgärda bristerna. Enligt de allmänna bestämmelserna för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Krokoms kommun är rörinstallationen i fastigheten fastighetsägarens ansvar och det är denne som bekostar eventuella åtgärder.

Kan jag kontrollera min anläggning själv innan bytet?

Kan jag kontrollera min anläggning själv innan bytet?

Ja, du kan kontrollera så att det finns fritt utrymme runt mätaren. Flytta om möjligt bort saker som står i vägen. Kontrollera också att ventilerna (kranarna) på var sida om mätaren fungerar och sluter tätt. Kontrollera också att alla rör är ordentligt klamrade i väggar och i vissa fall tak, så att allt sitter kvar även om mätaren monteras ned.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny