Driva och utveckla företag

Växtskott i hand.

Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal?

Det finns många olika möjligheter att utveckla just din verksamhet. För dig som företagare i Krokoms kommun finns det många olika typer av rådgivning och stöd för att göra tillvaron enklare. Det kan vara allt från hjälp med exportfrågor till finansiering, nätverk etcetera. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.


Finansiering och investering

Rådgivning

Rådgivning

Almi Företagspartner

ALMIs vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Deras affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under före­tagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

Almi Företagspartners hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat som finns tillgängligt för att hjälpa dig att effekt­iv­isera ditt företags energianvändning.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivarnas hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen

Du som är lantbrukare eller annan före­tagare på landsbygden i Jämtlands län erbjuds råd­givning och kurser inom Lands­bygds­programmet. Helheten för företaget är viktigt och råd­giv­ning och kurser komplett­erar varandra.

Läs mer på länsstyrelsen jämtlands hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Timbanken

Med Timbanken får du som är företagare i regionen tillgång till upp till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan till exempel utnyttjas för att stärka ert varu­märke, marknadsföring eller annan affärs­utveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisations­utveckling.

Läs mer om timbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Upphandling

Upphandling

Vill du göra mer affärer genom upphandling? Kommunerna som samverkar i en gemen­sam upphandlingsnämnd är:

 • Berg
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre

Kommungemensamma upphandlingar

Upphandlingskontoret i Östersund Länk till annan webbplats. genomför kommungemensamma upphandlingar för ovan nämnda kommuner. De upphandlar främst ramavtal men utför även uppdrags­upp­handlingar.

Kommunspecifika upphandlingar genomförs för det mesta av kommunerna själva.

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för oss i Krokoms kommun. En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förut­sättning för att stärka tillväxten för hela kommunen.

Krokoms byar och landsbygd utgör därför ett mycket viktig inslag i utvecklingsarbetet för vår kommun. Vår ambition är att det ska finnas bra möjligheter att bevara och ut­veckla bygderna som en attraktiv miljö att bo och verka i.

Näringslivsenheten erbjuder kostnadsfritt stöd med t ex rådgivning om finansierings­möjlig­heter, nyttiga kontakter och erfarenheter.

Kommersiell serviceplan

Krokoms kommun har tagit fram och beslutat anta en "Kommersiell Serviceplan" som har till syfte att säkerställa att hela kommunen, speciellt landsbygden, har tillgång till god service inom rimliga avstånd.

Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo kvar och verka i kommunen. Den ska skapa attraktiva boendemiljöer och attraktiva näringslivs­miljöer med möjlighet att starta och driva företag. Vidare att fler människor och verk­samheter flyttar in men också att attrahera fler att besöka vår kommun.

Ladda ner Kommersiell serviceplan för Krokoms kommun 2015–2020 Pdf, 115.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygdemedel

Varje år avsätts medel från vattenreglerings­företagen inom de områden i kommunen där vattenkraften har byggts ut. Det går att söka pengar ur Allmänna fonden och Näringslivs­fonden för satsningar som är till gagn för flera.

Stöd lämnas i huvudsak för åtgärder som främjar näringslivet och service eller annars är till nytta för den bygd som omfattas inom ramen för bestämmelser i vattenlagen (SFS 1998:928).

Alla bygdemedel administreras av Läns­styrelsen.

Du kan läsa mer om bygdemedel på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Leader – lokalt ledd utveckling

Har du en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll för att förverkliga den!

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s ut­vecklings­arbete. Visionen inom Leader Sjö, Skog och Fjäll är ny­tänkande i fjällnära fram­tidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt. Alla projekt som finansieras ska leda till visionen, liksom mot en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Leader Sjö, skog och fjäll har fyra insats­områden:

 • Passionerat entreprenörskap i sam­verkan.
 • Levande lokalsamhällen för alla.
 • Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer.
 • Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

Projektet ska passa in i något av insats­områdena. Det behöver även uppfylla grundvillkor för leaderprojekt. Det är LAG, den lokala styrelsen bestående av före­trädare från offentlig, privat och ideell sektor, som avgör vilka projekt som ska få stöd i vårt område. Detta utifrån hur väl de passar in i den lokala utvecklingsstrategi och antagna mål.

Leader Sjö, Skog & Fjäll har kontor i Ås och Funäsdalen och finansieras av:

 • EU
 • Bergs kommun
 • Härjedalens kommun
 • Krokoms kommun
 • Åre kommun
 • Östersunds kommun
 • Region Jämtland Härjedalen

Ta gärna kontakt med Leaderkontoret om du har en idé!

Läs mer om Leader och hur du kan ansöka på www.sjoskogfjall.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LONA – en lokal naturvårdssatsning

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga natur­vårdsengagemang. Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätorts­nära natur kan få bidrag med upp till femtio procent av kostnaderna.

Kommuner kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal aktör, t ex en intresseorganisation eller ett byalag. Om du som lokal aktör har en idé till ett projekt så kontakta oss på kommunen eller Länsstyrelsen för mer information.

Kontaktperson på Krokoms kommun är Gunilla Gisslén, 0640 163 96.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny