Driva och utveckla företag

Växtskott i hand.

Har du ett företag som du vill utveckla? Investera i? Har du växt ur befintliga lokaler eller kanske står inför att anställa personal?

Det finns många olika möjligheter att utveckla just din verksamhet. För dig som företagare i Krokoms kommun finns det många olika typer av rådgivning och stöd för att göra tillvaron enklare. Det kan vara allt från hjälp med exportfrågor till finansiering, nätverk etcetera. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.


Finansiering och investering

Finansiering och investering

Det är viktigt att hitta rätt finansiering för att företaget ska kunna utvecklas och det finns många olika finansieringsformer förutom de traditionella via bank.

Här hittar du information om bland annat regionalpolitiska stöd, landsbygdsstöd samt risk­kapital

Region JH hanterar följande stöd

Främja hållbara investeringar i framförallt små- och medelstora företag som stärker konkurrens­kraft, skapar långsiktig lönsam­het och ger varaktiga arbetstillfällen.

Läs mer om företagsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Jämtland Härjedalen ansvarar även för det Regionala Serviceprogrammet och dess årliga handlingsplan, samt även en del av de finansieringsmöjligheter som finns att tillgå för företag inom kommersiell service.

Läs mer om kommersiell servicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen hanterar följande stöd

Investeringar som främjar utveckling av verksamheter och bidrar till nya jobb på lands­bygden.

Läs mer om länsstyrelsens stöd till företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utöver detta finns även andra stöd med special­inriktning på lantbruk, natur, kultur och miljö som fortsatt hanteras av Läns­styrelsen i Jämtlands län

Läs mer om länsstyrelsens övriga stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtverket

Tillväxtverket ska främja utvecklingskraft i alla delar av landet och verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder. Tillväxtverket be­slutar om bland annat transportbidrag och regionalt investeringsstöd.

Läs mer om Tillväxtverkets stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiska socialfonden

Svenska ESF-rådet finansierar projekt som arbetar med kompetensutveckling, syssel­sätt­nings­åtgärder och integrationsinsatser.

Läs mer om ESF-rådets stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energieffektiva företag

Stärk företagets konkurrenskraft och bidra till en bättre miljö! Nu finns det möjlighet för små och medelstora företag i Jämtlands län att utveckla sitt energiarbete. Detta genom att söka stöd för investeringar som leder till energieffektivisering och övergång till förny­bar energi.

Läs mer om stöd för energieffektviseringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riskkapital och villkorslån

Rådgivning

Rådgivning

Almi Företagspartner

ALMIs vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Deras affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under före­tagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

Almi Företagspartners hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat som finns tillgängligt för att hjälpa dig att effekt­iv­isera ditt företags energianvändning.

Läs mer på Energi- och klimatrådgivarnas hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen

Du som är lantbrukare eller annan före­tagare på landsbygden i Jämtlands län erbjuds råd­givning och kurser inom Lands­bygds­programmet. Helheten för företaget är viktigt och råd­giv­ning och kurser komplett­erar varandra.

Läs mer på länsstyrelsen jämtlands hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Timbanken

Med Timbanken får du som är företagare i regionen tillgång till upp till fem kostnadsfria konsulttimmar. Denna konsulthjälp kan till exempel utnyttjas för att stärka ert varu­märke, marknadsföring eller annan affärs­utveckling. Timbankens konsulter ger även företagsstöd och rådgivning för er som vill satsa på utlandsaffärer, bättre lönsamhet och organisations­utveckling.

Läs mer om timbankenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upphandling

Upphandling

Vill du göra mer affärer genom upphandling? Kommunerna som samverkar i en gemen­sam upphandlingsnämnd är:

 • Berg
 • Bräcke
 • Härjedalen
 • Krokom
 • Ragunda
 • Strömsund
 • Åre

Kommungemensamma upphandlingar

Upphandlingskontoret i Östersundlänk till annan webbplats genomför kommungemensamma upphandlingar för ovan nämnda kommuner. De upphandlar främst ramavtal men utför även uppdrags­upp­handlingar.

Kommunspecifika upphandlingar genomförs för det mesta av kommunerna själva.

Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för oss i Krokoms kommun. En levande landsbygd och ett öppet landskap är viktiga delar av den lokala och den regionala utvecklingen och en förut­sättning för att stärka tillväxten för hela kommunen.

Krokoms byar och landsbygd utgör därför ett mycket viktig inslag i utvecklingsarbetet för vår kommun. Vår ambition är att det ska finnas bra möjligheter att bevara och ut­veckla bygderna som en attraktiv miljö att bo och verka i.

Näringslivsenheten erbjuder kostnadsfritt stöd med t ex rådgivning om finansierings­möjlig­heter, nyttiga kontakter och erfarenheter.

Kommersiell serviceplan

Krokoms kommun har tagit fram och beslutat anta en "Kommersiell Serviceplan" som har till syfte att säkerställa att hela kommunen, speciellt landsbygden, har tillgång till god service inom rimliga avstånd.

Målsättningen är att servicenivån ska bidra till att fler människor kan bo kvar och verka i kommunen. Den ska skapa attraktiva boendemiljöer och attraktiva näringslivs­miljöer med möjlighet att starta och driva företag. Vidare att fler människor och verk­samheter flyttar in men också att attrahera fler att besöka vår kommun.

Ladda ner Kommersiell serviceplan för Krokoms kommun 2015–2020PDF

Bygdemedel

Varje år avsätts medel från vattenreglerings­företagen inom de områden i kommunen där vattenkraften har byggts ut. Det går att söka pengar ur Allmänna fonden och Näringslivs­fonden för satsningar som är till gagn för flera.

Stöd lämnas i huvudsak för åtgärder som främjar näringslivet och service eller annars är till nytta för den bygd som omfattas inom ramen för bestämmelser i vattenlagen (SFS 1998:928).

Alla bygdemedel administreras av Läns­styrelsen.

Du kan läsa mer om bygdemedel på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leader – lokalt ledd utveckling

Har du en projektidé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar? Då kan du söka stöd från Leader Sjö, Skog och Fjäll för att förverkliga den!

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika aktörer i samhället och på lokala initiativ, och är en del av EU:s ut­vecklings­arbete. Visionen inom Leader Sjö, Skog och Fjäll är ny­tänkande i fjällnära fram­tidsbygd för samhörighet och hållbar tillväxt. Alla projekt som finansieras ska leda till visionen, liksom mot en hållbar tillväxt, såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Leader Sjö, skog och fjäll har fyra insats­områden:

 • Passionerat entreprenörskap i sam­verkan.
 • Levande lokalsamhällen för alla.
 • Attraktiva och dynamiska natur- och kulturmiljöer.
 • Innovation/Ny teknik/Nya lösningar/Forskning.

Projektet ska passa in i något av insats­områdena. Det behöver även uppfylla grundvillkor för leaderprojekt. Det är LAG, den lokala styrelsen bestående av före­trädare från offentlig, privat och ideell sektor, som avgör vilka projekt som ska få stöd i vårt område. Detta utifrån hur väl de passar in i den lokala utvecklingsstrategi och antagna mål.

Leader Sjö, Skog & Fjäll har kontor i Ås och Funäsdalen och finansieras av:

 • EU
 • Bergs kommun
 • Härjedalens kommun
 • Krokoms kommun
 • Åre kommun
 • Östersunds kommun
 • Region Jämtland Härjedalen

Ta gärna kontakt med Leaderkontoret om du har en idé!

Läs mer om Leader och hur du kan ansöka på www.sjoskogfjall.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LONA – en lokal naturvårdssatsning

Den lokala naturvårdssatsningen LONA är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga natur­vårdsengagemang. Projekt med fokus på naturvård, friluftsliv, information eller tätorts­nära natur kan få bidrag med upp till femtio procent av kostnaderna.

Kommuner kan söka LONA-medel på egen hand eller i samarbete med någon lokal aktör, t ex en intresseorganisation eller ett byalag. Om du som lokal aktör har en idé till ett projekt så kontakta oss på kommunen eller Länsstyrelsen för mer information.

Kontaktperson på Krokoms kommun är Gunilla Gisslén, 0640 163 96.

Hjälpte informationen på sidan dig?