Ekonomi

En glad kvinna sitter i trädgården och arbetar på datorn.

På dessa sidor presenterar vi aktuell och historisk in­formation om kommunens ekonomi och ekonomiska utveckling.

Den ekonomiska planeringen och uppföljningen ser i huvudsak ut på följande sätt:

Kommun­full­mäktige beslutar i april varje år om en flerårsplan för de kommande tre åren och där det första året i denna plan utgör rambudgeten för det närmaste året. Utifrån ram­budgeten arbetar sedan nämnderna fram detaljbudgeten för näst­kommande år, beslut fattas i oktober.

Under budgetåret görs löpande uppföljningar månads- och kvartals­vis av hur verk­sam­heten och ekonomin utvecklar sig. Delårs­rapporten är en viktig del i uppföljningen.

I delårs­rapporterna presenteras även utvecklingen för de kommunala företagen. Slutlig upp­följning sker i årsredovisningen.

Ekonomi i balans

Ekonomi i balans

Kommunens ekonomi måste enligt kommunal­lagen balansera. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Över­stiger kostnaderna ändå intäkterna så att ett underskott uppstår, måste kommunen i budget­arbetet för näst­kommande år se till att underskottet täcks in.

Budget och befolkningsprognos

Budget och befolkningsprognos

Kommunens intäkter består till största delen av de skatter invånarna betalar. Skatte­in­täkterna baseras på en skattesats som bestäms av kommun­fullmäktige varje år.

Förutom skatteintäkter får kommunen in pengar genom olika avgifter och taxor, till exempel barn­omsorgs­avgifter, bygglovsavgifter och VA-avgifter. Kommunen får också ett antal olika stats­bidrag. Tillsammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen ansvarar för och erbjuder invånarna.

Budget 2024, Plan 2025-2026 Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Budget 2025, plan 2026-27 Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Befolkningsprognos mm

Delområde kluster årsklasser Excel, 140.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunprognos Excel, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Rapport kommunprognos Powerpoint, 992.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Delområdesprognos Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Presentation Krokom Powerpoint, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Bläddra i Budget 2025, plan 2026-27

Flerårsplan

Flerårsplan

Kommunen upprättar varje år en flerårsplan för den kommande treårs­perioden som innefattar en budget för det första av de tre kommande åren. Där beskrivs vad som ska göras, ofta med fleråriga perspektiv som revideras varje år. I planen läggs skattesatsen fast för det kommande året och hur den eventuellt ska förändras de följande åren.

Nämnderna får i planen definitiva kommunbidrag för det första året och prelimi­nära kommunbidrag för det andra och tredje året. Inom de tilldelade kommun­bidragen gör nämnderna därefter sina egna verksamhetsplaner och sköter den löpande verksamheten.

Kommunfullmäktige tar beslut om flerårsplanen i april varje år.

Delårsrapport

Delårsrapport

Kommunen och kommunens företag upprättar varje år en delårsrapport. Den avser perioden januari till juni och publiceras i slutet av september.

Delårsrapporten innehåller en avstämning av den ekonomiska utvecklingen efter sex månader samt en resultatprognos för helåret. Rapporten innehåller även en av­stämning av hur vi ligger till i förhållande till de mål för ekonomi och verk­sam­het som kommunfullmäktige lagt fast för året.

Delårsrapporten utgör ett viktigt styrmedel för att försäkra oss om att den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen blir som planerat och inte väsentligt avviker från de beslutade planerna.

Årsredovisning

Årsredovisning

I kommunens årsredovisning presenteras det gångna årets verksamhet och det ekonomiska resultatet. Årsredovisningen innehåller också en övergripande sammanställning av nämndernas och de kommunala företagens verksamhets­berättelser.

Årsredovisningen tas fram av kommunstyrelsen och godkänns slutligen av kommun­fullmäktige. Årsredovisningen i sin helhet finns att ladda ner i pdf-format. Årsredovisning i korthet är en sammanfattning av årsredovisningen.

Här kan du bläddra i kortversionen av årsredovisningen:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny