Mål och vision

Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, vistas och driva verksamhet i. En kommun att vara stolt över och som är hållbar, företagsam och besitter mycket växtkraft.

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision

Krokoms kommun gör plats för växtkraft!

Visionsmål

Krokoms kommun ska gå från lagom till bäst när det gäller utveckling och tillväxt.

Verksamhetsidé

Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjligheter för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa.

Värdegrund

Vi gör plats för växtkraft genom att vara modiga, nära och pålitliga. Här är alla välkomna. Dessa fyra ord - välkomnande, modig, nära och pålitlig - är våra kärnvärden

Förändringsmål

Förändringsmål

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter kommunfullmäktige förändringsmål inom respektive målområde som ange en långsiktig ambition för kommunen.

Kommunstyrelse och nämnder beslutar därefter om de uppdrag man avser att genomföra för att bidra till måluppfyllelsen. Kommunstyrelse och nämnder kan även sätta nämndspecifika mål utifrån sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktige vill att målen ska leda till förändring genom samverkan mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Dialog och samordning ska genomsyra arbetet i organisationen.

Förändringsmålen har två inriktningar:

 • Effektmål gäller det som kommunen ska leverera till medborgarna
 • Processmål - handlar om kommunens egna arbetsmetoder och processer

Förändringsmål 2020

Förändringsmål 2020

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige beslutat om följande förändringsmål:

 • Antalet invånare ska utvecklas till minst 15225 st år 2020, 15300 st år 2021 och 15600 st år 2022
 • Utbud och bredd av bostäder ska öka
 • Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka
 • Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka
 • Med utgångspunkt ifrån Agenda 2030 gå mot en mer hållbar och rättvis kommun med fokus på minskat miljö- och klimatavtryck samt förbättrad hälsa för den äldre och yngre åldersgruppen
 • Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka
 • Andelen privata utförare av kommunala tjänster ska öka
 • Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning
 • Förbättrad kostnadskontroll och utvecklingsarbete för att möjliggöra kostnadsmedvetenhet och förändring
Man på fjälltopp med utsikt över bergskedja.
Hjälpte informationen på sidan dig?