Mål och vision

Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, vistas och driva verksamhet i. En kommun att vara stolt över och som är hållbar, företagsam och besitter mycket växtkraft.

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision

Krokoms kommun gör plats för växtkraft!

Visionsmål

Krokoms kommun ska gå från lagom till bäst när det gäller utveckling och tillväxt.

Verksamhetsidé

Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjligheter för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa.

Värdegrund

Vi gör plats för växtkraft genom att vara modiga, nära och pålitliga. Här är alla välkomna. Dessa fyra ord - välkomnande, modig, nära och pålitlig - är våra kärnvärden

Målområden

Målområden

Kommunfullmäktige har i rambudget beslutat om följande övergripande målområden:

 • Hållbar tillväxt och utveckling
 • Medborgaren i fokus
 • Laget med förmåga och energi
 • Nämndsspecifika förändringsmål

Förändringsmål

Förändringsmål

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter kommunfullmäktige förändringsmål inom respektive målområde som ange en långsiktig ambition för kommunen.

Kommunstyrelse och nämnder beslutar därefter om de uppdrag man avser att genomföra för att bidra till måluppfyllelsen. Kommunstyrelse och nämnder kan även sätta nämndspecifika mål utifrån sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktige vill att målen ska leda till förändring genom samverkan mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Dialog och samordning ska genomsyra arbetet i organisationen.

Förändringsmålen har två inriktningar:

 • Effektmål gäller det som kommunen ska leverera till medborgarna
 • Processmål - handlar om kommunens egna arbetsmetoder och processer

Förändringsmål 2019

Förändringsmål 2019

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige beslutat om följande förändringsmål:

 • Antal invånare ska följa plan mot befolkningsmålet 16 000 invånare 2030
 • Utbud, antal och bredd av bostäder ska öka
 • Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska öka
 • De genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka
 • Miljö- och klimatavtrycket ska minska
 • Utveckling av infrastruktur ska ge förutsättningar för en god hälsa och ett attraktivt liv
 • Kostnadsmedvetenheten och förändringsbenägenheten inom organisationen ska öka
 • Äldre och unga ska ges bättre förutsättningar för en god hälsa och ett aktivt liv
 • Effektiviseringar för att lösa framtida utmaningar ska genomföras via exempelvis digitalisering och e-tjänster
 • Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja samt stödja kontinuerlig styrning och uppföljning
 • Minst 50 procent behöriga pedagoger på förskola och fritidshem
 • Stärka samernas kultur och språk
Man på fjälltopp med utsikt över bergskedja.
Hjälpte informationen på sidan dig?