Mål och vision

Krokoms kommun ska vara en attraktiv kommun att leva, vistas och driva verksamhet i. En kommun att vara stolt över och som är hållbar, företagsam och besitter mycket växtkraft.

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision, verksamhetsidé och värdegrund

Vision

Krokoms kommun gör plats för växtkraft!

Visionsmål

Krokoms kommun ska gå från lagom till bäst när det gäller utveckling och tillväxt.

Verksamhetsidé

Krokoms kommun möter medborgarens behov av service, arbete, boende, trygghet, utbildning och upplevelser genom demokrati och delaktighet. Vi skapar möjligheter för företag att etablera sig och för människor att bosätta sig så att kommunen kan växa.

Värdegrund

Vi gör plats för växtkraft genom att vara modiga, nära och pålitliga. Här är alla välkomna. Dessa fyra ord - välkomnande, modig, nära och pålitlig - är våra kärnvärden

Förändringsmål

Förändringsmål

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund sätter kommunfullmäktige förändringsmål inom respektive målområde som ange en långsiktig ambition för kommunen.

Kommunstyrelse och nämnder beslutar därefter om de uppdrag man avser att genomföra för att bidra till måluppfyllelsen. Kommunstyrelse och nämnder kan även sätta nämndspecifika mål utifrån sitt ansvarsområde.

Kommunfullmäktige vill att målen ska leda till förändring genom samverkan mellan styrelse, nämnder och förvaltningar. Dialog och samordning ska genomsyra arbetet i organisationen.

Förändringsmålen har två inriktningar:

 • Effektmål gäller det som kommunen ska leverera till medborgarna
 • Processmål - handlar om kommunens egna arbetsmetoder och processer

Förändringsmål 2021

Förändringsmål 2021

Utifrån vision, verksamhetsidé och värdegrund har kommunfullmäktige beslutat om följande förändringsmål:

 • Antalet invånare ska utvecklas till minst 15 300 år 2021, 15 370 år 2022 och 15 450 år 2023.
 • Utbud och bredd av bostäder ska öka. Antalet beviljade bygglovsärenden ska varje år under planperioden överstiga 2020 års nivå, räknat i antal lägenheter och villor.
 • Kommunens handläggningstider ska minska och tillgängligheten samt den upplevda smidigheten ska öka. Antalet e-tjänster i kommunen ska år 2021 öka jämfört med år 2020 och genomsnittliga handläggningstiden följas upp.
 • Förskola och skola ska erbjuda goda förutsättningar för inlärning. Den genomsnittliga meritpoängen hos skolans elever ska öka i jämförelse med år 2020.
 • Kommunen ska gå mot att bli en mer hållbar och rättvis kommun. Fokus ska ligga på minskat miljö- och klimatavtryck och en förbättrad hälsa för både de yngre och äldre åldersgrupperna. Under år 2021 ska ledning och styrning utvecklas i linje med Agenda 2030.
 • Alla medborgares möjlighet till påverkan över kommunens utveckling ska öka. Antalet individer som deltar i medborgardialoger, fysiskt eller digitalt, ska minst uppgå till 300 under året.
 • Krokoms kommun ligger under genomsnittet i riket när det gäller andelen kommunala tjänster som produceras av alternativa utförare. Under år 2021 ska andelen alternativa utförare av kommunala tjänster öka jämfört med år 2020.
 • Ledarskapet ska präglas av god kommunikation, medborgarfokus och utvecklingsvilja. Ett serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra alla verksamheter. Ledarskapsindex och medarbetarindex i medarbetarenkäten ska förbättras jämfört med år 2020.
 • Det är av stor vikt att kostnadskontrollen i kommunen förbättras. Utvecklingsarbete ska genomföras som möjliggör ökad kostnadsmedvetenhet och underlättar förändringsarbeten. Budgeterat ekonomiskt resultat ska hållas.

Man på fjälltopp med utsikt över bergskedja.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny