Ås-Hov 1:216 samt del av Ås-Hov 1:6, Ås

Syftet med ändringen av detaljplanen är att ge möjlighet att bygga inglasade uterum samt att glasa in befintliga balkonger inom planområdet.

Vidare syftar planen till att bekräfta befintlig markanvändning i sin nuvarande utformning då planområdet är utbyggt med avsteg från gällande detaljplan.

Bild på planområdet för Ås-Hov 1:216

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Den 2023-11-15 §226 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2024-03-14 §37 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att skicka ut detaljplanen på samråd.

Förslaget till detaljplan var under tiden 2024-03-20 - 2024-04-10 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standard planförfarande (2010:900). Det innebär att detaljplanen ska ställas ut för granskning efter samrådet innan den kan antas av bygg-och miljönämnden.

Här hittar du kommunens översiktsplan

Meny