Täng 2:81, Ås (Ås båthamn)

Syftet med planen är att skapa ett attrak­tivt område där boende och strandnära friluftsliv samverkar. Cirka 60-70 lägen­heter i form av radhus och flerfamiljshus planeras. Ett cirka 100 meter långt område som ligger mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts för friluftsliv, där möjlig­het ges för utrymmen som bollspel, lek, café med mera.

Bild på planområdet Ås båthamn

Detaljplanens status

Antagen - överklagad

Detaljplanen antogs vid Bygg- och miljönämndens sammanträde den 11 november 2021. Mark- och miljööverdomstolen har därefter upphävt beslutet med motiveringen att det saknas särskilda skäl för att besluta om enskilt huvudmannaskap för allmän plats, den park som ska anläggas mellan vattnet och den planerade bostadsbebyggelsen.

Det betyder att det ursprungliga beslutet om vem som ansvarar för parken mellan vattnet och de nya husen har ändrats. Mark- och miljööverdomstolen tyckte att det inte fanns tillräckliga skäl för att låta någon annan än kommunen ta hand om parken. Nu planerar kommunen att själva ta över ansvaret för parken. Dessutom kommer vi också att ta ansvar för vägarna nära Storsjön och längs stranden, samt ett naturområde i västra delen av området mot grannfastigheterna. Alla dessa förändringar kommer att tas upp och diskuteras i det nya planförslaget.

Samhällsbyggnadsnämnden fattade beslut om planbesked 2017-12-14 §144

Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan, därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Planen är förenlig med den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden, antagen 2018-02-28, där området är utpekat för bostäder och friluftsliv.

Förslaget till detaljplan var under tiden 2020-05-15 – 2020-06-12 utställt för samråd.
Förslaget till detaljplan var under tiden 2021-06-28 – 2021-08-13 utställt för granskning.
Förslaget till detaljplan var under tiden 2023-11-23 – 2023-12-15 utställt för granskning.

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 2024-03-13 §15.

Fördjupad översiktsplan för Åsbygden, Ås båt­hamn

Fördjupad översiktsplan för Åsbygden, Ås båt­hamn

Utvecklingen av båthamnen och närområdet har diskuterats under lång tid. Idén som föreslås bygger på bostäder och frilufts­område i samverkan. Ås­bygden har en fantastisk tillgång i båthamnen som har all potential att utvecklas till en trivsam plats att både bo i och besöka. Att blanda bo­städer med fritids­funktioner har många fördelar i form av ökat ansvars­tagande och närvaro. Båthamnen och strand­området är ett viktigt rekreationsområde med bad­platser och båtliv som ska säkerställas.

Vill du läsa mer om kommunens samhälls­planering i Åsbygden och Ås båthamn så kan du läsa i den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden som antogs 2018.

Läs den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Här kan du läsa mer om översiktsplanering

Flygbild över Ås båthamn

Meny