Täng 2:81, Ås (Ås båthamn)

Syftet med planen är att skapa ett attrak­tivt område där boende och strandnära friluftsliv samverkar. Cirka 60-70 lägen­heter i form av radhus och flerfamiljshus planeras. Ett cirka 100 meter långt område som ligger mellan planerad bebyggelse och sjön upplåts för friluftsliv, där möjlig­het ges för utrymmen som bollspel, lek, café med mera.

Detaljplanens status

Antagen - överklagad


Fördjupad översiktsplan för Åsbygden, Ås båt­hamn

Fördjupad översiktsplan för Åsbygden, Ås båt­hamn

Utvecklingen av båthamnen och närområdet har diskuterats under lång tid. Idén som föreslås bygger på bostäder och frilufts­område i samverkan. Ås­bygden har en fantastisk tillgång i båthamnen som har all potential att utvecklas till en trivsam plats att både bo i och besöka. Att blanda bo­städer med fritids­funktioner har många fördelar i form av ökat ansvars­tagande och närvaro. Båthamnen och strand­området är ett viktigt rekreationsområde med bad­platser och båtliv som ska säkerställas.

Vill du läsa mer om kommunens samhälls­planering i Åsbygden och Ås båthamn så kan du läsa i den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden som antogs 2018.

Läs den fördjupade översiktsplanen för Åsbygden

Här kan du läsa mer om översiktsplanering

Granskning

Granskning

När det finns ett nytt planförslag så kommer det att skickas ut på granskning och då har man en till möjlighet att lämna in nya synpunkter.

Efter granskningen är klar så sammanställs de inkomna synpunkterna som kommunen bemöter i ett granskningsutlåtande.

Här kan du läsa mer om granskning i planprocessen

Antagande

Antagande

När kommunen har ett slutgiltigt planförslag så antas det av politiken.

Här kan du läsa mer om antagande i planprocessen

Flygbild över Ås båthamn

Meny