Kälen 5:5 m.fl., Krokom (Hanaberget)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för exploatering av verksamheter samt detaljhandel.

Bild på planområdet för Kälen 5:5

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

 

 

Illustration över en planprocess

2017-06-15 §82 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2024-02-14 §12 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut att skicka ut detaljplanen på samråd.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav upprättas inte en miljökonsekvensbeskrivning.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standardförfarande (2010:900).

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Förslaget till detaljplan var under tiden 2024-02-28 – 2024-03-20 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Meny