Informationsmöte 24 augusti 2022

Blomsteräng med fjällen som fond

Den 24 augusti 2022 hölls ett första informationsmöte om planerna på utvecklingen i Åsbygden (främst stråket mellan Ås och Östersund).

ikon medborgardialog

Följande informationspunkter fanns på agendan:

  • Vilka översiktsplaner och detaljplaner som finns för bostadsområden och Åsbygden.
  • Hur tankarna går angående skolornas och förskolornas placering och antal.
  • Hur kommunen tänker kring skolgårdar, utemiljöer, fritidsgårdar, idrottsanläggningar och rekreationsområden.
  • Hur vi tillsammans kan fortsätta att bygga ett tryggt och bra samhälle att växa upp och leva i.
  • Vilka möjligheter du som medborgare har att påverka.

Längre fram i höst/vinter kommer vi att arrangera möten där vi tillsammans och i mindre grupper har möjlighet att prata mer i detalj.

Dokumentation från mötet

Frågor och svar från mötet

FRÅGA: Utveckla nya ridstigar står det i presentationen, men gångstigar i skogen har ju försvunnit för all ridning överallt. Var kommer de att finnas???

SVAR: Tanken är att i ett gemensamt projekt rusta upp delar av de befintliga ridstigarna. Det är inga nya stigar eller sträckningar som är på gång.

FRÅGA: Huset som inhyste elevhälsan förut, som nu KBAB har, är omgärdat av högt staket med taggtråd - det känns olustigt. Ett staket för att hålla inne eleverna och skydda dem är ok - men ska det verkligen behöva se ut så?

SVAR: Diskussion med KBAB om ersättningslokaler vid Torsta ska inledas.

FRÅGA: Vägen till Åskorset (Nyhemsvägen) är smal, mörk och ha ringen vägren - när i tiden kommer Vägverket att genomföra åtgärder, har de lämnat några indika­tioner?

SVAR:De gång- och cykelvägar som ska byggas på den här typen av vägar, det vill säga regionalt statliga vägar, finansieras via Länstransportplanen som Region JH ansvarar för. Länstransportplanen, är en plan som omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering. Planen omfattar en tolvårsperiod och revideras var fjärde år.

På Nyhemsvägen planeras det för en gång och cykelväg, tyvärr ligger den långt fram i tiden och väntas preliminärt få finansiering någon gång mellan 2030-2033.

FRÅGA: Varför är Tängvägen högre prioriterad hos Trafikverket än Nyhemsvägen?

SVAR: Krokoms kommuns politiker har gjort en prioriteringslista på objekt som ska prioriteras i Länstransportplanen (det är alltså inte Trafikverket som prioriterar vad som ska byggas och när i tid). Denna lista har sedan skickats till Region Jämtland Härjedalen som är planupprättare för Länstransportplanen. De gång- och cykelvägar som ska byggas på den här typen av vägar, det vill säga regionalt statliga vägar, finansieras via Länstransportplanen som Region Jämtland Härjedalen ansvarar för.

Länstransportplanen, är en plan som omfattar investeringar i det regionala vägnätet, samt medfinansiering. Planen omfattar en tolvårsperiod och revideras var fjärde år.

FRÅGA: Hur tänker ni värna båthamnen och badplatsen för allmänheten, som även uttrycks i den fördjupade översiktsplanen. Planen går tvärtemot detta. Begränsade möjligheter med parkeringar och angöring för sjösättning samt även ett enskilt huvudmannaskap. Tänker ni avveckla badplatsen som antyddes tidigare av politiker, att Åsorna kan bada vid Birka som inte är en tillgänglig badplats. Behovet ökar av åtkomst till sjön.

SVAR: I planbeskrivningen för området. En 2 hektar stor park/friluftsområde föreslås skapas närmast storsjön. Området skall kunna nyttjas av allmänheten till aktiviteter som exempelvis lekplats och övriga aktivitetsytor. Den instängslade ytan samt del av dammen som finns i dag kommer alltså att bli park och friluftsytor för allmänheten. Badstrand säkerställs och befintlig båthamn kan utökas från i dag 40 platser till 70 platser.

FRÅGA: Hur fördelas andelen nya bostäder mellan Ås och Dvärsätt? Dvärsätt är ju också attraktivt med tanke på närheten till Östersund. Finns det storskaliga planer på flerbostadshus även i Dvärsätt?

Undrar dessutom hur långt fram i tiden den nya översiktsplanen sträcker sig, 2040?

Undrar även över arbetspendlingen till Östersund. Finns det planer på cykelväg längs E14 via Ås till Krokom? Det måste vara så kort sträcka som möjligt om människor ska välja cykel (tänker inte bara på Åsbor). Sopstationen vid Tengens behöver en kompis. Åskorset vore perfekt där många passerar. Det finns inte ens belysning vid Tengens(!).

SVAR: Det har inkommit en planansökan på del av den fastighet som Sandnäset golfbana ligger, sökande vill pröva möjligheterna till att bygga bostäder i anslutning till golfbanan samt utöka golfbanan. Ambitionen från sökande är att skapa blandade boendeformer.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om positivt planbesked 22 februari 2022.

För revideringen av kommunens kommuntäckande översiktsplan finns i detta tidiga skede ingen satt tidshorisont. Tanken är att den politiska styrgrupp som finns och som kommer att deltaga i den interna processen skall fastsätta denna.

Kommunen har under lång tid önskat att möjliggöra en cykelväg längs vattnen mellan Dvärsätt och Birka för att kunna ansluta vidare till Östersund. Detta är dock en viljeinriktning och inget som kommunen i dag jobbar aktivt med.

Vi tycker också att stationen vid Tengens behöver en kompis, eller rentav två.
Återvinningsstationerna ägs och drivs (än så länge) av Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). Kommunen har påtalat behovet till FTI och de har lovat att utreda saken. Från och med 2024 flyttas insamlingsansvaret för förpackningar till kommunen. Det kommer förhoppningsvis möjliggöra mer ändamålsenlig insamling.

FRÅGA: Varför finns det inte inskrivet i detaljplanen att man ska bevara grönområden vid nybyggnationer? Ex har det nya området mittemot mattsons (som är jättefint byggt!) byggts efter att man helt avverkat all växtlighet. Samma sak med Ås Ängar, Det känns helt omodernt att skövla all växtlighet när man bygger nytt. Inte särskilt miljövänligt heller år 2022.

SVAR: Den detaljplan som möjliggör det nybyggda flerfamiljshus som finns på Högstalägden antogs 1994, Det är ett värde som lyfts i planbeskrivningen i detaljplanen men som inte juridiskt säkerställs i plankartan, Kommunens tvingande verktyg för bevarande eller återplantering säkerställs i detaljplanens karta ( som är ett juridiskt dokument) Alternativt i ett exploateringsavtal. Avtalet reglerar kommunens och exploatörens gemensamma mål och säkerställer genomförandet av detaljplanen. 

FRÅGA: Undrar hur man ska hitta aktuell information om vad som pågår i arbetet med nya fördjupade översiktsplaner? På hemsidan idag hittar man ju endast de befintliga planerna men man kan läsa i tidningen och höra er säga att det pågår arbete med att ta fram nya, dock går det inte att hitta information arbetets status så man kan hålla sig a jour och därmed också vara beredd att engagera sig i ett tidigt skede så som ni önskar. Jag är intresserad av att veta vad som händer med planen för ”Älvområdet” alltså Ås mot Dvärsätt och de väldigt stora utbyggnader som det pratas om där. När har man möjlighet att göra sin röst hörd kring det?

SVAR: Vi jobbar i dagsläget med en kommunikationsplan för arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Västra-Ösa, Dvärsätt, Nyheden, Hissmofors, Krokom och Aspås. Information om arbetet kommer att publiceras under hösten. Ingen revidering är beslutad gällande Ås fördjupade översiktsplan ant 2018.

FRÅGA: Ska företagare inom gröna näringar - jord och skogsbruk - fortsatt utvecklas i Ås? Med fragmentariska exploateringsplaner riskerar de som finns bli väldigt trängda och möjlighet till utveckling av näringarna minskar. Finns något tänk kring detta? Behövs helhetsgrepp!

SVAR: I Fördjupad översiktsplan Åsbygden tar kommunen ställning på följande sätt, Ny bebyggelse bör inte medges om den medför negativ påverkan på jordbruket eller utgör främmande inslag i landskapet. Ianspråktagande av mark för bebyggelse ska prövas restriktivt,

I kapitlet planens konsekvenser ( Fördjupad översiktsplan Åsbygden: Kommunens mål är att jord-och skogsbruket ska ges goda långsiktiga utvecklings möjligheter. Planen innebär ett mindre intrång inom jordbruksmarken men värnar i övrigt jordbruk/djurhållning. 

FRÅGA: Vad är riktmärket gällande antal elever i varje klass på Ås skola?

SVAR: Vi har inga officiella "riktmärken" för antalet elever i våra skolklasser. Som en beräkning, kopplat till prognosen, så använder vi 25 elever per klass.

FRÅGA: Vi undrar hur Samhällsbyggnadsnämnden kunnat ställa sig positiv till denna stora exploatering av ett nytt bostadsområde med 110 bostadsfastigheter på 25 hektar. i ett område där översiktsplanen "Älvområdet Krokom” ännu inte är färdig och godkännandet begränsar på så vis översiktsplanens övergripande utformning vilket ska enligt Krokoms kommuns översiktsplan planeras enligt följande: “Viss förtätning sker där nya bostadshus uppförs i anslutning till befintliga gårdsbildningar, För att värna om jordbrukslandskapet och den riksintressanta kulturmiljön kan bara en begränsad utbyggnad ske i dessa områden.” Ett positivt planbesked till Torsta 1:15 går helt emot detta.

SVAR: Ambitionerna för Västra-Ösa ( den yta som omfattar ytan mellan Ås-Dvärsätt) har sedan 70-talet setts som utbyggnadsområden, antingen för Ås eller från Krokom/Dvärsätt.

Vi har sedan 90- talet handlagt ett antal förhandsbesked i området med olika utfall. Den stora utmaningen för enskilda bygglov har varit möjlighet till kommunalt VA, alternativt för höga kostnader för enskild att klara drift och underhåll till allmän väg. Området bedöms som tämligen lämpligt för bebyggelse då majoriteten av markanvändningen är produktiv skogsmark med tydliga gröna släpp av höga till medelhöga miljövärden, som på grund av områdets storlek inte behöver påtagligt påverkas av ny bebyggelse, utan kan ses som områden som snarare kan förstärkas med närhet till rekreation och friluftsliv.

Området i fråga togs ur Fördjupad översiktsplan Åsbygden ant 2018 under utställningsperioden då man pekade ut området på båda sidorna av järnvägen som utbredningsområde för bostäder, skola, förskola. Anledningen till att man valde att plocka ut området var då att man vill utreda vidare förutsättningar för området i Fördjupad Översiktsplan Älvområde Krokom som vi hoppas kunna samråda med allmänheten under första kvartalet 2023.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutgiltigt ställningstagande från kommunens sida.

FRÅGA: Det borde vara en prioritet och ett starkt intresse för Krokoms kommun att bevara den unika landsbygd i närheten till Storsjön, det kulturlandskap och det arv som finns kvar här i Ås. Det borde vara självklart att värna om dem som bor här och som vill vara kvar i landsbygden och för dem kommande genera­tion­erna. Idag i Ås finns det en tydlig landsbygd och kulturlandskap med gårdar, lador, ängar, skogar, och blommor. Många driver fortfarande jordbruk här. Ny exploatering innebär enbart nya tätbebyggda områden vilket inte är i enlighet med lantligt område där man skall ha möjlighet till lantbruk, djurhållning eller skogsvård. Krokoms kommun borde i första hand ta tillvara på de bostads­om­råden som redan finns och optimera samhällsresurser och rekreationsområden för de människor som bor i dessa innan man bygger nya områden. Det finns redan många bostadsområden som uppförts här i Ås dit folk valt att bosätta sig för att man vill bo i villakvarter. Vi har Sånghusvallen, Stallbacken, Åsbacken, Sandnäset och nu olyckligtvis Båthamnen. Fortsätt med att utöka de områdena där det redan finns en god förberedd etableringsmöjlighet.

SVAR: Vi beaktar bevarandevärden i kulturbygden och det rörliga friluftslivet i alla plan och lovärenden. Tillväxtmål och exploatering är dock en politisk fråga.

FRÅGA: Vi som bor här i Ösa vill kunna vara med att påverka, vi vill bevara lands­bygden, kulturarvet med dem öppna fina gröna ängarna och den skog som är kvar. Det är det som just Ås står för. Grönområden så nära vatten, så nära fjäll och så nära stad kommer att vara unikt i framtiden. Krokoms kommun har be­byggt större delen av grönområdena i centrala och södra As med täta bo­stads­områden vilket blir ett homogent landskap i form av ett villakvarter, de grön­om­råden som finns kvar på gång- och cykelavstånd är så kallad Älvområdet, ex­ploa­tera det med omsorg och med tanke på att tillgodose det unika som finns kvar.

SVAR: Här går det definitivt att få vara med och påverka. Dels i kommande samråd av Fördjupad översiktsplan Älvområde Krokom och dels i kommande planprocesser.

FRÅGA: Låt inte befolkningsplanen avgöra majoritet av beslut angående exploatering. Det finns andra värden som är mycket mer långsiktiga såsom grönområden som kommer att vara unika.

SVAR: Den pågående revideringen av översiktsplanen kommer att utgöra en grund för hur och var politiken vill att Krokoms kommun utvecklas. För tillfället finns ett politiskt antaget mål om 16000 kommuninvånare till 2030. Samhälls­bygg­nadsnämnden har att förverkliga fullmäktiges ambitioner genom att möj­liggöra exploatering där så bedöms lämpligt och realistiskt. Den just nu gällande tillväxtstrategin pekar ut stråket längs E14 och då främst de södra delarna i kommunen.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny