Ny förskola i Krokom

tre barn i förskoleåldern leker i en sandlåda

Hösten 2024 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. De tio avdelningarna består av en ny konceptbyggnad för åtta avdelningar, samt två avdelningar som kommer att husera i den då ditflyttade modul­förskolan Larven. Satsningen görs för att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning för barnen.

Beslutet att bygga en ny förskola togs av barn- och utbildningsnämnden i september 2019 och planen var att den nya förskolan skulle stå klar när vårterminen startade 2023. Fördröjningen i tid beror på att den första upphandlade konceptförskolan som avropades via ramavtal, blev avropsstoppad av Adda (tidigare SKR Kommuntus) p.g.a. att byggföretaget fick ekonomiska problem. Upphandlingen fick därför börja om under hösten 2022.

Att kommunen nu väljer att bygga en stor förskola i stället för att anpassa befintliga förskolor har sin förklaring. Camilla Backman, rektor för förskolorna i Krokom menar att en stor förskola underlättar verksamhetens behov.

– Det kan låta stort men det bygger på en lång­siktig strategi. Lokalerna blir möjliga att anpassa till antalet barn över tid. På det sättet behöver vi inte styra om och flytta mellan olika förskolor, starta upp eller lägga ner enheter som vi gör idag när barnantalet ökar eller minskar. Nu kommer de befintliga förskolorna att finnas samlade och dessutom utökas med en enhet, säger Camilla Backman.

Utbildningen i förskolan ställer krav både på anpassade lokaler och en organisation som kan möta upp med kunskap och undervisning. Verksamheten följer barnens utveckling från förskola till årskurs 9. Lärare, pedagoger och elevhälsans resurser har en nära samverkan för att skapa bra övergångar hela vägen. Camilla är övertygad om att samverkan är en grund­förutsättning för bra kvalitet. När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas bättre.

– Det handlar om att ha en röd tråd genom hela skolgången för att säkerställa trygghet och att undervisningen blir likvärdig och har bra kvalitet, förklarar Camilla

Byggprocessen

Avrop via Addas ramavtal är skriven tillsammans med Skanska. Skanska har i sin tur upphandlat markentreprenad av den lokala markentreprenören Toréns.

Byggnationen är i full gång. Ytterväggar och tak är färdigställda, och just nu arbetar man med byggnationen av de invändiga väggarna och installationerna.

Markarbetena pausas under vintern, för att sedan dra igång igen kring april 2024. Gården kommer att färdigställas under sommaren.

I juni 2024 kommer modulförskolan Larven att flyttas från sin nuvarande plats på Kyrkvägen, till den nya förskoletomten. Denna byggnad kommer efter flytten att anpassas till den nya förskolans utseende så att de harmoniserar med varandra. I och med detta får verksamheten tillgång till 8+2 avdelningar inom samma tomt.

Målet är att den nya förskolan och den flyttade modulen ska kunna slutbesiktigas i början av augusti, så att verksamhetens personal kan flytta in och iordningställa lokalerna under augusti månad. Verksamheten beräknar att man kan välkomna barnen i mitten av september.

Byggnaden och upphandling

Byggnaden kommer att ha plats för minst 170 barn fördelade på cirka 8+2 avdelningar. Konceptet bygger på enheter som rymmer 2-3 avdelningar vardera. Avdelningarna blir flexibla och har plats för 12-18 barn.

 

Upphandling av byggnaden har skett med avrop på ramavtal med Adda. Ramavtalet innebär att byggnaderna redan är projekterade utifrån ett väl genomtänkt funktionsprogram.

Mer information om funktionsprogrammet hittar du på SKR Kommentus hemsida.


Länk till SKR Kommentus ramavtal förskolebyggnader Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Så här ska byggnaden se ut (ändringar kan ske under byggprocessen).

Fasadritning på nya förskolan i Krokom

Referensgruppens arbete

Hösten 2020 bildades en referensgrupp med förskollärare, pedagoisk utvecklare och representanter från tillgänglighetsrådet. Barnen har en central roll och får möjlighet att tycka till om utformning av lokaler, material och lärmiljöerna utomhus. Byggprocessen kommer att pågå under två läsår så barnen får vara med hela vägen tills förskolan står klar.
Vårdnadshavare har genom enkäter bidragit med viktiga synpunkter på exempelvis situationen vid hämtning och lämning inomhus och i trafiksituationen utomhus.
Skyddsombuden i området har gjort riskbedömningar inom olika områden.

Relaterade nyheter

Vanliga frågor och svar om nya förskolan

Vanliga frågor och svar om nya förskolan

Här samlar vi de vanligaste frågorna kring nya förskolan och svaren på dem. Sidan kompletteras allt efter som frågor dyker upp. Hittar du inte det du undrar över kan du ställa din fråga via mejl:


nyaforskolan@krokom.se


När blir den nya förskolan klar?

När blir den nya förskolan klar?

Den ursprungliga målsättningen var att förskolan skulle stå klar till höstterminen 2022. Men detaljplanearbetet har försenats och inflyttning har skjutits fram till hösten 2024.

Hur stor kommer förskolan att bli?

Hur stor kommer förskolan att bli?

SKR Kommentus ramavtal erbjuder en förskola för 120-160 barn (optimalt dimensionerad och utvärderad för 144 barn) som sitt största koncept. Konceptet erbjuder fyra enheter, med cirka 2-3 avdelningar per enhet.


Vi behöver en större förskola än så. För att få till 10 avdelningar, som behovet är, kommer vi att flytta Larvens modulbyggnad till förskoletomten. Denna rymmer 2 avdelningar och kommer att flyttas på plats under våren/sommaren 2024.

Hur kan man skapa bra miljöer i en så stor förskola?

Hur kan man skapa bra miljöer i en så stor förskola?

I och med att förskolan är uppbyggd på enheter med 2-3 avdelningar i varje så har varje barn sitt eget hemviste.


Varje enhet har också sin egen groventré och kapprum. Alla barn kommer inte att samsas i samma entré så det blir ganska jämförbart med hur avdelningar och kapprummen är strukturerade på respektive förskola idag.


I funktionskraven för byggnaden har man lagt mycket fokus och hårda krav på den akustiska inomhusmiljön för att skapa lugna och tysta lokaler.


När det gäller utemiljön så kommer vi att försöka jobba med zonindelning, en trygg zon, en aktiv zon och en lite vildare zon.

Tomten och utemiljön illustreras på ritning L-30-1-01. På denna ritning är dock inte den anslutande gång- och cykelvägen eller övergången över Offerdalsvägen med, då detta inte är projekterat klart ännu.

Hur ska hämtning och lämning ske på ett smidigt och säkert sätt?

Hur ska hämtning och lämning ske på ett smidigt och säkert sätt?

Vår inriktning är att skapa en hämta-lämna situation där de zonarna är trygga.


Varuleveranser och personalparkering kommer också att vara avskilda från hämta-lämna-ytan för att minska risken för olyckor.


Den slutgiltiga utformningen sätts när markentreprenaden är upphandlad.

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter om den nya förskolan i Krokom är du välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny