Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ny förskola ersätter fyra små i centrala Krokom

Barn leker i sandlådan

När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas effektivare. Planen är att den nya förskolan ska stå klar när höstterminen startar 2022. Foto: Anneli Åsén

Hösten 2022 kommer fyra förskolor i Krokoms samhälle att ersättas av en ny förskola med tio avdelningar. Satsningen görs för att kunna erbjuda en kvalitativ och likvärdig utbildning för barnen.

Att erbjuda bra service i en kommun med långa avstånd är en utmaning. Skolor och förskolor är viktiga nav i byarna och det är anledningen till att vi har många små förskolor på många orter. I centralorten Krokom finns idag flera små enheter vilket utmanar möjligheten att erbjuda likvärdig utbildning och kvalitet. Det är knepigt att upprätthålla öppettider och möjligheterna till samverkan mellan enheterna försvåras. Camilla Backman, rektor för förskolorna i Krokom menar att en stor förskola underlättar verksamhetens behov och hon berättar lite om utvecklingen.

 

– Från trettiotalet och fram till 1980 byggde vi daghem, ett alternativ till det egna hemmet. Daghem, det vi i folkmun kallade ”dagis” fungerade som barnomsorg. Idag är förskolan en egen skolform och nu handlar det om utbildning och undervisning för barn mellan ett och fem år. Barnen ska bland annat utveckla förmågor och kunskaper inom språk, matematik, naturvetenskap, teknik och olika estetiska uttrycksformer, säger Camilla Backman.

 

Utbildningen i förskolan ställer krav både på anpassade lokaler och en organisation som kan möta upp med kunskap och undervisning. Sedan några år tillbaka följer verksamheten barnens utveckling från förskola till årskurs 9. Lärare, pedagoger och elevhälsans resurser har en nära samverkan för att skapa bra övergångar hela vägen. Camilla är övertygad om att samverkan är en grundförutsättning för bra kvalitet. När fyra förskolor samlas på ett och samma ställe kan kompetenser och resurser nyttjas effektivare.

 

– Det handlar om att ha en röd tråd genom hela skolgången för att säkerställa att undervisningen blir likvärdig och har bra kvalitet, förklarar Camilla.

 

Barnen ska givetvis få vara med och tycka till om utformning av lokaler, material och lärmiljöerna utomhus.

Beslutet att bygga en ny förskola togs av barn- och utbildningsnämnden i september 2019 och planen är att den nya förskolan ska stå klar när höstterminen startar 2022. Att kommunen nu väljer att bygga en stor förskola i stället för att anpassa befintliga förskolor har sin förklaring.


– Det kan låta stort men det bygger på en långsiktig strategi. Lokalerna blir möjliga att anpassa till antalet barn över tid. På det sättet behöver vi inte styra om och flytta mellan olika förskolor som vi gör idag när barnantalet ökar eller minskar, säger Camilla Backman.


Planerna för den nya förskolan börjar nu ta form. Placeringen är klar, förskolan kommer att byggas på en naturskön tomt på Offerdalsvägen i Krokom och nu ska formen på byggnaden väljas och beställas. Under hösten kommer en referensgrupp med medarbetare från berörda verksamheter som kök, städ och förskolepedagoger att bildas. I referensgruppen har barnen en central roll.


– Barnen ska givetvis få vara med och tycka till om utformning av lokaler, material och lärmiljöerna utomhus. Byggprocessen kommer att pågå under två läsår så barnen får vara med hela vägen tills förskolan står klar, berättar Camilla.


Thory Andersson

Meny