Hälsoskydd

stetoskop som formar ett hjärta

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem med buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation. Om du upplever problem som du känner kan vara en hälsorisk har du möjlighet att lämna in ett klagomål till kommunen.

Kommunen ansvarar för tillsynen över hälsoskyddet enligt miljöbalken. Målsättningen med tillsynen är att skydda kommuninvånarnas hälsa och livsmiljö. Fokus ligger på boendemiljö och på lokaler som är tillgängliga för allmänheten. Det innebär att vi arbetar med tillsyn på bland annat bostäder, skolor, bad och idrottsanläggningar och hotell. En viktig del är också att kontrollera verksamheter som kan sprida smitta om inte verktyg, nålar med mera sköts på rätt sätt. Detta gäller till exempel verksamheter med akupunktur, piercing, fotvård och tatuering. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

För tillsynen tar vi ut en avgift enligt gällande taxa.

 

Anmäla hälsorisker (klagomål)

Vänd dig i första hand till den som orsakar störningen och berätta om de problem som du upplever. I många fall kan problemen lösas direkt. Om detta inte hjälper kan du vända dig till bygg- och miljönämnden.
För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning eller olägenhet som du upplever utgöra en hälsorisk.

Enligt miljöbalken (9 kap. 3 §) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig".

Enligt miljöbalken är fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren skyldig att vidta de åtgärder som rimligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa.

 

Nedan kan du läsa om vilka områden inom hälsoskydd som kommunen har tillsynsansvar för samt allmänna tips inom ämnet.

 

Smittskydd

Smittskydd

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet arbetar med alla typer av smitta som är objektsburen, det vill säga smitta som sprids mellan objekt och människor.

Objekt som kan sprida smitta kan vara allt från livsmedel till ventilationsanläggningar, en vattenanläggning, bassänger, vilda djur, sällskapsdjur och liknande.

 

Kommunens smittskyddsarbete​

Kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet samarbetar med regionens smittskyddsläkare vid misstänkt objektburen smittspridning. Vi hjälper då till med bland annat att ta prover och utreda smittspridningen.

Vårt arbete med smittskydd innebär också till exempel att vi ställer krav på att minska risken för läckage av smittämnen till grundvatten och brunnar när vi handlägger ärenden om enskilda avlopp.

Kommunen arbetar även med tillsyn på till exempel förskolor, bad och andra offentliga lokaler och ställer då krav på rutiner för hygien i dessa lokaler.

Tillsynsansvaret för smittskydd delas av bland annat kommunen, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

 

Om du misstänker att du är smittad av en samhällsfarlig sjukdom - sök läkare omedelbart

Om du misstänker att du är smittad av en samhällsfarlig sjukdom ska du omedelbart söka läkare för undersökning. Samhällsfarliga sjukdomar är till exempel smittkoppor och SARS.

Du är då skyldig att följa läkarens förhållningsregler och att ge upplysningar om var smittan kan ha kommit ifrån och hur den kan ha förts vidare.

Det finns även andra sjukdomar som inte är samhällsfarliga men som du är skyldig att anmäla om du drabbats av.

 

Läs mer om anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hygienisk behandling

Hygienisk behandling

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till bygg- och miljönämnden. De verksamheter som kan vara aktuella är till exempel akupunktur, tatuering, piercing och fotvård, det vill säga verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg.

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som t ex massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till bygg- och miljönämnden. Trots detta så har nämnden ändå ansvar för tillsyn även över sådana verksamheter.

 

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, startar eller ändras krävs att du i god tid lämnar in en fullständig anmälan till bygg- och miljönämnden. Nämnden ställer vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut, samt hur verksamheten ska skötas, för att skydda människors hälsa. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

 

Här kan du anmäla din verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att uppmärksamma bygg- och miljönämnden på vad man tänker göra och därmed ge nämnden möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

 

Egenkontroll

Den som driver en hygienisk verksamhet är enligt miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

 

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

 

Här kan du läsa mer om bygglov


Rökfria miljöer

Rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 utökas antalet rökfria miljöer utomhus. Den tidigare Tobakslagen ersätts då med Lag om tobak och liknande produkter (SFS 2018:2088).

Följande områden ska vara rökfria:

 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Hälso- och sjukvård
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård
 • Kollektivtraafik
 • Restauranger och andra serveringsställen
 • Allmän sammankomst och offentlig tillständig
 • Övriga lokaler där allmänhet har tillträde
 • Hotell, sovkkupéer och tillfällig bostad
 • Områden i anslutning till färdmedel som finns utomhus, till exempel perronger, busshållsplatser och taxizoner
 • Uteserverignar utanför exempelvis restauranger och caféer
 • Inom inhängnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs idrottsanläggningar
 • Lekplatser som allmänheten har tillträde till
 • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud enligt ovan nämnda lag.

På folkhälsomyndighetens hemsida finns mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Ansvar

Den som äger eller driver verksamhet i en lokal eller på ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Kommunen har ett ansvar att kontrollera att rökförbudet upprätthålls. Kontakta kundcenter eller alkohol- och tobakshandläggaren om du har frågor.

Den som störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska i första hand ta upp det med fastighetsägaren eller den som är verksamhetsansvarig.

 

Här kan du anmäla en störning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bassängbad

Bassängbad

Vattnet i bassängbad behöver renas från smuts, partiklar och bakterier. Det behövs bra rutiner för att säkerställa en god badvattenkvalitet. På den här sidan kan du läsa mer om vilka regler som gäller bassängbad.

 

Anmälningsplikt

Bassängbad som allmänheten kan besöka eller som används av många människor ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Vi kan då ge tips och råd kring hur ni kan arbeta med er bassäng. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan.

 

Här kan du anmäla din verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Tillsyn

Din bassäng kommer få årlig tillsyn av oss. När vi gör tillsyn kontrollerar vi era rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning. Tillsynen av bassänger handlar bland annat om:

 • Kontroll av badvattnets kvalitet
 • Att reningssystemet är korrekt dimensionerat
 • Att dosering av desinfektionsmedel ligger på en lagom nivå
 • Att personalen som sköter den dagliga driften har tillräcklig kunskap
 • Att de badande informeras om vikten av god hygien

Vi gör tillsyn utifrån miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

 

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll. En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll.

 

Att tänka på

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.

Skadedjur

Skadedjur

Vad som är skadedjur beror på var de uppträder och om de då innebär olägenhet för hälsa och miljö.

 

Skadedjur eller ohyra är ett allmänt uttryck för oönskade djur som kan innebära skada på egendom, obehag eller sjukdomsrisker. Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som har ansvar över att bostäder och lokaler är fria från skadedjur. Även nyttjanderättshavaren har ett ansvar enligt miljöbalken. Bygg- och miljönämnden är den myndighet som kontrollerar att fastighetsägaren förebygger förekomst av skadedjur och vid behov ser till att skadedjur bekämpas.

 

Man kan förebygga angrepp från skadedjur och ohyra genom att städa noggrant både inom- och utomhus eftersom man då undanröjer både födo- och boplatser. Om ohyra eller smådjur börjar dyka upp i större mängd i bostaden är det ofta något som lockar dem, till exempel matrester, djurfoder eller någon annan attraktiv föda. Ofta är det tillräckligt att ta bort "maten". Om råttor och möss uppträder i större antal kan problemet bero på dåliga komposter, spill från fågelmatning eller att det finns bråte i närheten som innebär bra bostad åt djuren. Man kan också råttsäkra byggnaden så att råttor och möss inte kan ta sig in. Sanering av t ex råttor eller ohyra kan göras av skadedjursbolag.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida om skadedjur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilda djur som stör

Vilda djur som stör

När vilda djur letar sig in bland våra hus kan de ibland upplevas som störande. Ofta kan du själv komma tillrätta med problemen genom att försvåra eller skrämma djuren. Vilda djur på tomten eller fåglar som stör är fastighetsägarens ansvar.

 

Kom ihåg att i jaktlagen anges att allt vilt är fredat. Det innebär att även deras bon och ägg är fredade. Vilt får endast jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

 

Hos Naturvårdsverket kan du läsa mer och få tips för att minska problemen med några av våra vanliga djur.

 

Råd om vilda djur (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Djur i tätort

Djur i tätort

Om du vill ha vissa lantbruksdjur och bor i en tätort behövs tillstånd till detta. Tillstånd söker du hos bygg- och miljönämnden.

Enligt Krokoms kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön behövs det tillstånd för att ha hästar, nötkreatur, får, getter, svin, fjäderfän, pälsdjur eller orm inom område med detaljplan. Anledningen är att säkerställa att dina grannar inte störs av ljud och lukt, eller drabbas av allergiska besvär.

Du behöver generellt sett inte ha tillstånd för djur som är "sällskapsdjur". Med sällskapsdjur menas till exempel katt, hund, burfåglar, marsvin och liknande som (oftast) vistas inomhus. Fjäderfän och orm kräver dock tillstånd, oavsett om du betraktar dem som sällskapsdjur eller inte.

 

Här kan du ansöka om djurhållning tätort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solarium

Solarium

UV-strålning från solarier kan orsaka skador för de människor som använder dem. Därför måste alla verksamheter som upplåter solarier till allmänheten skötas på ett ansvarsfullt sätt.

 

Anmälningsplikt

Du som driver eller vill starta en verksamhet med solarier ska anmäla din verksamhet till bygg- och miljönämnden. Du som driver verksamheten ansvarar för att förebygga hälsorisker, och vi kan ge tips och råd kring hur ni kan arbeta med det. Vi kan också begära förändringar i samband med anmälan. Syftet med vårt arbete är att minska risken för skador i samband med solning i solarier.

 

Tillsyn

Din verksamhet kommer att få tillsyn av oss vid behov. När vi gör en tillsyn kontrollerar vi verksamhetens rutiner och er egenkontroll. Vi ger också stöd och vägledning.

Vi gör tillsyn utifrån miljöbalken och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier.

 

Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Egenkontroll

Enligt miljöbalken ska alla verksamheter ha en egenkontroll. En egenkontroll är verksamhetens eget system för att förebygga negativ påverkan på hälsa och miljö. Kontakta gärna oss om du har frågor om din egenkontroll.

 

Att tänka på

Din verksamhet kan även omfattas av andra lagstiftningar än miljöbalken som innebär att någon form av anmälan eller tillstånd krävs.

Om du t.ex. tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal kan bygglov eller bygganmälan krävas.

 

Här kan du läsa mer om bygglov

Buller

Buller

Buller är ljud som är störande eller skadligt för hörseln. Om du ofta är i bullriga miljöer kan det försämra din koncentration, vila eller sömn. Här kan du läsa om reglerna gällande buller och vad du kan göra om du störs av buller.

 

Vad gör jag om jag störs av buller?

Om du störs av buller i din hyrda bostad ska du lämna en felanmälan till hyresvärden. Om det är en verksamhet som orsakar störningen vänder du dig till utövaren.

Vid återkommande störningar kan du vända dig till bygg- och miljönämnden med en klagomålsanmälan. Vi kommer då att utreda störningen t.ex. genom att vi genomför en tillsyn. Därefter kan den ansvarige för störningen få ett föreläggande om det behövs, och i yttersta fall kan vi besluta om en sanktionsavgift.

 

Här kan du anmäla en störning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Vad behöver verksamhetsutövare tänka på?

Varje verksamhetsutövare ska på eget initiativ arbeta för att minimera störningar. Detta ska göras systematiskt genom en egenkontroll. Lagstiftningen grundas i miljöbalkens bestämmelser samt Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets vägledning.

 

Musikbuller

Du som har en verksamhet med musik ska ha en egenkontroll som säkerställer att musiken inte utgör en olägenhet för människors hälsa.

 

Buller från idrottsplatser

Tillgång till platser för idrott, träning och lek inom rimliga avstånd från bostaden är av stor vikt för folkhälsan för såväl barn som vuxna. Det kan dock uppstå situationer då buller från idrottsutövning blir störande för de människor som bor i direkt anslutning till idrottsplatsen.

Det är alltid bäst att förebygga problem innan de uppstår. Tänk därför på att välja en lämplig plats med avstånd till bostäder. Tänk även igenom hur du genom materialval, val av aktiviteter, information och speltider kan förebygga störningar. Vid klagomål miljö- och hälsoskyddsenheten behöva utreda om ljudet innebär en olägenhet, vilket kan leda till krav och kostnader för din verksamhet.

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede innan du anlägger exempelvis en padelbana i närheten av bostäder.

 

Trafikbuller

Vägtrafikbuller beror på flera olika faktorer. De viktigaste är antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt, däck och vägbeläggning. Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och kontakten mellan däck och vägbana.

Vid klagomål på trafikbuller kontaktas i första hand väghållaren. Trafikverket är väghållare för de statliga vägarna. Krokoms kommuns trafikhandläggare kontaktas om det gäller de kommunala vägarna.

Om du bedömer att väghållaren inte hanterar ditt ärende korrekt kan du kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet för en bedömning i ärendet.

Trafikverket har ett åtgärdsprogram mot trafikbuller, vilket innebär att de utför åtgärder för de fastigheter som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafiken. Via Trafikverkets e-tjänst kan man ansöka om buller- och vibrationsutredning.

trafikverkets e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Boverket och Naturvårdsverket har mer vägledning om buller, läs mer här:

Buller och goda ljudmiljöer - Boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Folkhälsomyndigheten har också vägledning, samt riktvärden, gällande buller. Läs mer här:

Vägledningar och riktvärden för buller och höga ljudnivåer — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny