Vilka insatser kan jag söka?

Lagen om stöd och service förkortas LSS. Lagen innehåller tio insatser. Insatserna är aktuella för de personer som omfattas av LSS och har behov av dem.

Lagen syftar till att ge personer med funktions­ned­sättning möjlighet att leva som andra. Insatserna ska stärka personers möjligheter till ett själv­­ständ­igt liv.

1. Rådgivning och annat personligt stöd

Rådgivning och annat personligt stöd

Du kan ha rätt att få stöd av personer som har särskild kunskap. Det kan vara:

 • kurator
 • psykolog
 • sjukgymnast
 • förskole­konsulent
 • talpedagog
 • logoped
 • arbets­terapeut
 • dietist

Råd och stöd enligt LSS ges i Krokoms kommun i form av kuratorsstöd. Övrigt stöd ansvarar regionen för. Syftet är att säker­ställa att du och dina an­höriga får kvali­ficerat stöd och anpassade insatser.

2. Personlig assistans

Personlig assistans

Om du har behov av daglig hjälp med dina grundläggande behov kan du ansöka om per­sonlig assistans. Hjälp med de grund­läggande behoven kan exempelvis vara:

 • Hjälp med personlig hygien
 • Att klä sig
 • Att äta
 • Att kommunicera
 • Annan hjälp som kräver grundlig kunskap om dig och din funktionsnedsättning

Stödet är personligt utformat och ges av ett begränsat antal personer. Du väljer själv vilken som ska utföra tjänsten. Det kan vara kommunen, en privat assistans­för­medling eller i egen regi.

3. Ledsagarservice

Ledsagarservice

Om du behöver stöd vid förflyttning till och från aktiviteter kan du ansöka om ledsagar­service. Syftet med ledsagar­service är att underlätta för dig att delta i sam­hälls­livet. Led­­sagarens uppgift är att väg­leda och vara ett stöd under resan.

4. Kontaktperson

Kontaktperson

Om ditt sociala nätverk är begränsat eller behöver kompletteras kan du ansöka om att få en kontaktperson. En kontakt­per­son är en person, en kompis som du träffar på din fritid. Ni kan till exempel fika och gå på bio. Vanligtvis träffar du din kontaktperson ett par gånger i månaden.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet men du be­höver vara minst 18 år gam­mal. Det är ditt engagemang som är viktigt. Du bör också räkna med att ha uppdraget under en längre tid, minst ett år. Vi behöver kontakt­personer i alla åldrar, både kvinnor och män. Du får stöd och ersättning i ditt uppdrag

5. Avlösarservice

Avlösarservice

Du som är förälder eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan ha behov av avlösning för att exempelvis delta i en aktivitet eller utföra ärenden. Avlösarservice syftar till att avlasta dig som anhörig under ett visst antal timmar under dagen.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge dig möj­lig­­het till rekreation och miljöombyte. Det ger också dig som anhörig eller förälder tillfälle till avlösning. Lägervistelse är en variant av korttidsvistelse.

7. Korttidstillsyn för barn över 12 år

Korttidstillsyn för barn över 12 år

Korttidstillsyn är en förlängd fritids­verk­sam­het som du har rätt till även efter 13 år och upp till 21 års ålder om du fort­far­ande går i skolan.

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar som har ett speciellt behov av stöd som kräver om­vård­nad av personal med särskild kom­pe­tens. Denna insats kan bli aktuell om barnet har ett stort behov av om­vård­nad och stöd­insatser i hemmet inte räcker till.

9. Boende med särskild service för vuxna

Boende med särskild service för vuxna

Du som har en funktionsnedsättning och behöver stöd i vardagen eller tillgång till personal dygnet runt kan ansöka om bostad med särskild service för vuxna. Några olika boende­former:

Gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad i det dagliga livet. Du bor i en egen lägenhet med när­het till personal dygnet runt. I grupp­bostäder finns tillgång till gemen­samma utrymmen där du kan umgås tillsam­­mans med sina grannar och personal.

Servicebostad

Servicebostad är till för dig som behöver dagligt stöd från personal men inte lika mycket stöd som ges i en gruppbostad. I en servicebostad bor du i en egen lägen­het med tillgång till personal­stöd. I ser­vice­bostäder finns tillgång till gemen­samma utrymmen där du kan umgås tillsammans med sina grannar och personal.

Annan särskild anpassad bostad

Den här typen av bostad riktar sig till dig med stora rörelsehinder och som be­höver en lägen­het anpassad efter dina fysiska behov. För denna form av bostad krävs att du har personlig assistent.

 

Läs mer om boende med särskild service

10. Daglig verksamhet - stöd för arbete

Daglig verksamhet - stöd för arbete

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta ett ar­bete eller en sysselsättning som passar dig och dina förutsättningar.

 

Läs mer om daglig verksamhet i Krokoms kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny