Ås-Hov 1:13 m fl, Ås

Krokomsbostäder AB önskar öka exploateringsgraden samt öka antalet tillåtna våningar inom fastigheten Ås-Hov 1:13 för att möta efterfrågan på lägenheter i Ås. Största tillåtna byggnadsarea i procent per fastighetsarea är 20 % och högsta antal våningar 5.

Idag är nettoexploateringsgraden (exploateringstal där även halva gaturummet för lokalgatan ingår) 0,3 i bruttoarea per fastighetsarea samt högsta tillåtna våningar 3.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 289

Meny