Bygglov och tillstånd vanliga frågor

En man ringer på mobiltelefon, bygge av ett litet hus i bakgrunden

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om bygglov och tillstånd.

Bygglov och tillstånd

Bygglov och tillstånd

Svar på de vanligaste bygglovsfrågorna i kommunen.

Vad är ett bygglov?

När behöver jag bygg­­lov?

Behöver jag bygglov för att bygga en brygga?

Krävs det en situationsplan eller en nybyggnadskarta när jag söker bygglov?

Måste jag söka bygglov för att installera en eldstad?

Krävs bygglov för luftvärmepump?

Krävs bygglov för luftvärmepump?

För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra anmälan men det kan i vissa fall behövas bygganmälan/bygglov. Men tänk på att luftvärmepumpar låter. Placering av luftvärmepumpen kan vara väldigt viktigt för att du själv inte ska bli störd och inte minst för att du inte ska störa dina grannar.

Du bör också fundera över om du behöver välja en luftvärmepump som låter mindre så att den inte stör.

Attefallshus

Attefallshus

Vanliga frågor och svar om Attefallshus.

Vad menas med Attefallshus?

Vad får jag bygga med Attefallsregeln?

Vad får jag bygga med Attefallsregeln?

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av en- eller tvåbostadhus uppföra en eller flera fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnader, så kallade Attefallshus. Den sammanlagda byggnadsarean av alla Attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m². Åtgärden kräver en anmälan. Här kan du anmäla en åtgärd via våra e-tjänster.

Det krävs i de flesta fall bygglov för att göra en tillbyggnad. Det krävs dock inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på en- eller tvåbostadhus, däremot krävs det en anmälan.

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. I vissa fall krävs dock inte bygglov för att bygga takkupor på en- eller tvåbostadhus.

Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

För de bygglovsbefriade åtgärderna Attefallshus, tillbyggnad 15 m² samt inreda ytterligare en bostad krävs att en anmälan görs till byggnadsnämnden och att startbesked lämnas innan åtgärden får påbörjas. Detta gäller även för nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Utanför detaljplanelagt område kan i flera fall andra regler gälla.

Kom ihåg att anmäla/ansöka om vatten eller avlopp ska kopplas på i ytterligare byggnader på er tomt. Här kan du ansöka om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ritningar- och markfrågor

Ritningar- och markfrågor

Vanliga frågor och svar om ritningar och markfrågor.

Hur får jag tag på ritningar på mitt hus?

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Vad är skillnaden mellan byggnadsarea och bruttoarea?

Byggnadsarea är byggnadens yta på marken. Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Vad menas med prickad mark?

Vad menas med prickad mark?

Inom detaljplanelagt område kan delar av tomt/fastighet vara markerad som prickmark. Prickat mark är mark som enligt detaljplane­bestämmelserna inte får bebyggas.

Vad gäller för friggebodar och får de placeras på prickad mark?

Vad gäller för friggebodar och får de placeras på prickad mark?

En eller flera friggebodar får uppföras med sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter. Friggebodar får enbart uppföras i anslutning till en- eller tvåbostadshus inklusive fritidshus – däremot inte i anslutning till flerbostadshus och inte på en obebyggd tomt.

Taknockshöjden får vara max 3 meter räknat från markens medelnivå runt byggnaden. Minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. En friggebod får uppföras närmare tomtgräns om berörd granne godkänner det (skriftligt godkännande rekommenderas).

”Allmänning”, parker och gator/vägar, betraktas inte som granne varför en friggebod inte får placeras närmare parkmark eller gatumark än 4,5 meter.

Prickmark (mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas) är i sig inte ett hinder för placering av en friggebod.

Inom strandskyddsområde gäller Miljöbalkens 7 kap §§15-18. Undantag för komplementbyggnad kan finnas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny