Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

En fläkt som sitter i taket.

Som byggnadsägare är du skyldig att kontrollera ventilationssystemet, att göra en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Är du ägare av ett en- eller tvåbostadshus omfattas du inte av återkommande OVK. I dessa fall görs den i samband med in­stallationen beroende på ventilationstyp, se tabell nedan.

En så kallad OVK (obligatorisk ventilations­kontroll) ska göras regelbundet i de flesta byggnader. Kontrollen ska göras av en certifierad funktionskontrollant.

Funktionskontroll ska alltid ske innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen för vissa byggnads-/ventilationstyper (se tabellen nedan).

Vissa byggnader och ventilationssystem är helt eller delvis undantagna från kraven på OVK. Detta gäller bland annat en- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation. Kraven på OVK omfattar inte heller ekonomibyggnader, industri­byggnader eller byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

Besiktningsintervall och ordförklaring

Tabellen nedan visar vilka byggnader och ventilationssystem som ska kontrolleras och hur ofta kontrollen ska ske.

Besiktningsintervall

Typ av byggnad och ventilationssystem

Krav på första besiktning

Krav på återkommande besiktning

En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation

Nej

Nej

En- och tvåbostadshus med FT-, FX eller FTX-ventilation

Ja

Nej

Skolor, vårdlokaler med mera

Ja

Ja, vart tredje år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation

Ja

Ja, vart sjätte år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation

Ja

Ja, vart tredje år

Industribyggnader, försvarsbyggnader med mera

Nej

NejOrdförklaring

Ord

Förklaring

S-ventilation

Självdragsventilation

F-ventilation

Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyrt

FX-ventilation

F-ventilation med värmeåtervinning

FT-ventilation

Fläktventilation där både frånluftsflödet och tillluftsflödet är fläktstyrt

FTX-ventilation

FT-ventilation med värmeåtervinning
Vad ska kontrolleras vid en första besiktning?

Vad ska kontrolleras vid en första besiktning?

Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktningar?

Vad ska kontrolleras vid återkommande besiktningar?

  • Att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat
  • Att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • Att instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • Att ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vem är ansvarig?

Vem är ansvarig?

Byggnadens ägare ansvarar enligt plan- och bygglagen för att under byggnadens brukstid vidta de åtgärder som behövs för att ventilationssystemet alltid fyller sitt ändamål och för att det underhålls så att dess tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Byggnadens ägare ansvarar för att fel och brister i ventilationssystem som upptäcks vid OVK eller annars under byggnadens brukstid åtgärdas snarast möjligt.

Om obligatorisk besiktning inte utförs inom föreskriven tid kan bygg- och miljönämnden förelägga den som är ansvarig att utföra en besiktning. Om man inte följer föreläggandet inom angiven tid kan det medföra vite.

Det kan även bli aktuellt att förelägga om åtgärdande av konstaterade brister i det fall protokoll från godkänd ombesiktning inte inkommer, Även detta kan medföra vite.

Vem ska utföra kontrollen?

Vem ska utföra kontrollen?

Kontrollen ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant. Man kan hitta certifierade besiktningskontrollanter via t.ex. Kiwa. Idun (kiwa.se) Länk till annan webbplats.

Vem/vilka ska delges protokollet?

Vem/vilka ska delges protokollet?

Efter besiktning ska ett exemplar av protokollet skickas till byggnadens ägare och ett intyg om besiktningen sättas upp på väl synlig plats i byggnaden. Dessutom ska ett exemplar skickas till bygg- och miljönämnden, även om kontrollen har resulterat i att ventilationen underkänns.

Vad innebär kommunens tillsynsansvar?

Vad innebär kommunens tillsynsansvar?

Det är bygg- och miljönämnden som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om fastighetsägaren inte genomför kontrollen kan nämnden kräva att ägaren ska genomföra den. Om det framgår i protokollet att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan nämnden kräva att ägaren åtgärdar bristerna.

Vad innebär OVK för mig som lägenhetsinnehavare i en fastighet?

Vad innebär OVK för mig som lägenhetsinnehavare i en fastighet?

'Om du bor i en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för ventilationen. Om den förre ägaren av bostadsrätten, utan föreningens godkännande, gjort förändringar så att ventilationen inte fungerar kan föreningen be dig att på egen bekostnad återställa detta eftersom att du nu tagit över ansvaret för bostaden gentemot föreningen. Är det en hyresrättsfastighet är det ägaren av fastigheten du ska kontakta och som också har ansvaret för fastigheten.

Jag vill byta/ändra min ventilationstyp. Behöver jag söka tillstånd eller anmäla det?

Jag vill byta/ändra min ventilationstyp. Behöver jag söka tillstånd eller anmäla det?

För att byta eller ändra ventilationstypen i din byggnad krävs inget tillstånd, men du behöver lämna in en anmälan till bygg- och miljönämnden. Det kan du göra här:


Söka bygglov och andra ärenden - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

Läs mer om OVK på Boverkets webbplats


OVK - PBL kunskapsbanken - Boverket Länk till annan webbplats.


Lämna in OVK-protokoll till bygg- och miljönämnden i vår e-tjänst här:

 

Lämna besiktningsprotokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny