Exempel­ritningar för ny­bygg­nad av en­bostads­hus

Ready-to-Use construction, architecture, drawing, under-construction, building montage of images

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Situationsplan ritad på nybyggnadskarta

Situationsplan ritad på nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan innehåller både själva kartan som syns här nedan och en informationsdel som kan se olika ut i olika kommuner. Där finns viktig information som behövs vid handläggningen av din ansökan. Vid enklare lov kan enklare situationsplan användas istället för nybyggnadskarta.

Det är viktigt att situationsplanen du lämnar in utgår från den nybyggnadskarta som tagits fram för din fastighet. Information om detaljplanebestämmelser, fastighetsgränser etc ska vara kvar i ursprungligt skick.

Vid digitalt levererad nybyggnadskarta kan koordinater för byggnadens hörn används istället för måttsättning.

Klicka på bilden för att se den större i ett nytt fönster.

Exempelritning
 • Markera husets höjd genom "färdig golvhöjd" (FG)
 • Markera hus som rivs
 • Markera avstånd till tomtgräns med minst två vinkelräta mått så att husets placering fixeras

Markplaneringsritning

Markplaneringsritning

På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parkering och dagvattenhantering redovisas. Gångväg mellan parkering och entré ska vara användbar för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Dagvatten (regnvatten) ska tas omhand inom den egna fastigheten. Det innebär att dike och dränering kan behöva ordnas och anslutas till vägdike, stenkista eller kommunal dagvattenledning.

Tänk på att det är byggnaden som ska placeras och anpassas efter tomtens förutsättningar och detaljplanens bestämmelser.

Klicka på bilden för att se den större i ett nytt fönster.

Exempelritning på markplanering
 • Murar och plank kan kräva lov och deras placering och krönhöjd ska därför redovisas på markplaneringsritningen.
 • Även markförändringar kan kräva lov och deras utbredning och nya plushöjder ska då också redovisas på markplaneringsritningen.
 • Markera hur dagvattnet ska tas omhand.

Planritningar

Planritningar

Måtten på planritningen ska anges med minst en decimal. Byggnadens area ska vara lätt att beräkna. Entréplanet ska vara tillgängligt och användbart för personer med nedsatt rörelseförmåga. Det innebär bland annat att det på entréplanet ska det finnas plats för kök, wc/dusch, plats för sittgrupp och sovplats.

Vad gäller tillgänglighet så hänvisar vi till SS914221:2006:

Byggnadsutformning - Bostäder - Invändiga mått på sis.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på bilden om du vill se den i ett nytt fönster.

Exempelritning planritning
 • Markera var sektionen genom huset är tagen
 • Visa gärna möblering
 • Ange gärna rummets funktion och area

Fasadritningar

Fasadritningar

Bilderna går att se i ett större format och i ett nytt fönster om du klickar på dem.

Exempelbild på fasadritning
 • Redovisa materialval och kulör.
 • Om marknivån ändras, redovisas både befintliga och nya marklinjer samt mötet mellan dessa. Marklinjer ska redovisas till tomtgräns (TG).
Exempel på fasadritning
 • Observera att mötet mellan ny och befintlig marknivå ska ske innan tomtgräns och att dagvatten ska tas om hand inom egen fastighet. Normalt innebär det möte minst 1 meter från tomtgräns för att lämna plats till ev. dike.
 • Ny marknivå redovisas med heldragen linje.
 • Redovisa mötet mellan befintlig och ny marknivå.
 • Där fastighetens marknivå ändras, redovisas den befintliga nivån med en streckad linje.

Sektionsritning

Sektionsritning

Våningshöjder och färdig golvnivå (FG) visas i sektionen. Klicka på bilden om du vill se den i ett eget fönster.

Exempel på sektionsritning
 • Byggnadens konstruktion redovisas vid bygganmälan som konstruktionshandling
 • Detalj av grundläggningen redovisas vid bygganmälan som konstruktionshandling
 • Var snittet genom huset är gjort redovisas på planritning
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny