Stöd och bidrag

närbild på en gitarrists hand

Krokoms kommun kan pröva och bevilja bidrag till olika typer av kultur­verksamheter som arrangeras av föreningar och organisationer. Studie­förbund kan ansöka om anslag till fortbildning.

Ett rikt kulturliv gynnar den regionala identiteten och är en nödvändig förutsättning för en regions tillväxt och utveckling. Långsiktiga och strategiska satsningar på kultur ger positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.

Kommunens ansvar är att utveckla den lokala kultur­verksamheten så att den främjar både kommuninne­vånarens kulturella välfärd och kommunens och regionens utveckling.

Kultursatsning för barn och ungdom ska ha hög prioritet.

Ansökan kulturbidrag

Normer för ekonomiskt stöd för verksamheter inom kulturområdet


Ett rikt kulturliv befrämjar den regionala identiteten och är en nödvändig förut­sättning för en regions tillväxt och ut­veckling. Långsiktiga strategiska satsningar på kultur ger viktiga positiva effekter på kommunens sociala utveckling och näringsliv.

Allmänna bestämmelser

Bidrag till kultur­verksamhet kan beviljas förening/­organi­sation som

Bidrag till kulturverk­samhet kan beviljas förening/organi­sation som

  • har sin huvudsakliga verk­samhet inom Krokoms kommun
  • bedriver verksamhet som är öppen för alla
  • lämnar in, från kommunen tillhanda­hållen, ansöknings­blankett för kultur­bidrag i god tid före arrange­manget­/­aktiviteten
  • har en tydlig budget där annan med­finansiering alltid ska finnas med
  • kan ställa sina räkenskaper och redo­visningshandlingar till förfogande för granskning på det sätt som kommunen bestämmer
  • arbetar för jämställdhet, ungdomars inflytande och bidrar till kulturell mångfald

Bidrag utgår inte till

Bidrag utgår inte till

  • kostnader för produktion eller ut­givning av CD-skivor, film, foton, böcker med mera
  • Undantag kan göras av material som bedöms som synnerligen värdefullt för allmänheten eller kommunens utveckling. I stället för bidrag till produktionen kan stödköp av produkt bli aktuell.
  • aktiviteter på slutna medlemsmöten
  • lägerverksamhet eller resor

Marknadsföring

Marknadsföring

Om bidraget utgår till någon form av arrange­mang ska kommunens logga användas i samband med marknads­föringen.

Arrangemanget kan även marknads­föras i kommunens evenemangs­kalender.

länk till sida där du lägger in ditt evenemang

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny