Planprogram för Sandnässkogen, Dvärsätt

Syftet med planprogrammet för Sandnässkogen är att utreda förutsättningarna för att planlägga området, del av Fannbyn 1:46, för bostäder och att tillskapa en attraktiv boendemiljö i närheten till golfbanan i Dvärsätt. Inom området finns möjlighet att tillskapa utrymme för cirka 100 nya byggnadskroppar som inrymmer cirka 700 bostäder fördelat inom olika byggnadstyper.

Det nya bostadsområdet ska kunna tillgodose eventuella avvägda behov av service och andra viktiga funktioner. Lokaler för småföretagare ska kunna anläggas, till exempel för handel, industri och hantverk. Behovet av service och andra viktiga funktioner, kan även tillgodose områden som ligger utanför programområdet.

Område för planprogram Fannbyn 1:46 golfbanan

Planprogrammets status

Bearbetning inför godkännande

Den 2022-02-22 §23 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2023-12-07 §142 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att skicka ut planprogrammet på samråd.

Den 2023-12-07 §141 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om att planen bedöms ges upphov till betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning ska utföras.

Planens genomförande bedöms medföra betydande miljöpåverkan, därav har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Förslaget till planprogram var under tiden 2024-01-03 – 2024-01-31 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Meny