Hissmoböle 2:33, Krokom

Detaljplanens syfte är att möjliggöra LSS-daglig verksamhet eller bostäder.

Detaljplaneområde Hissmoböle 2:33

Detaljplanens status

Bearbetning inför samråd

 

 

Illustration över en planprocess

Den 2023-01-25 §4 tog kommunstyrelsen beslut om planbesked.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav upprättas inte en miljökonsekvensbeskrivning. Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Här hittar du Kommunens översiktsplan

Här hittar du Kommunens områdesplan för Krokom-Dvärsätt

Meny