Hissmon 1:47 samt del av Hissmon 1:231, Krokom

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att uppföra flerbostadshus upp till 6 våningar på platsen samt att skapa en strandpromenad inom parkområdet längs vattnet för rekreation.

Strandpromenaden i plankartan ska belysas och ge möjlighet till vila och rekreation via bänkar mot vattnet.
Området skall vara en del i förtätningen av Krokoms Centrum med möjlighet till strandnära och centralt läge.
Bebyggelsen ska präglas av modernt formspråk med anpassning till bygden.
I området ska naturen ha ett tydligt inslag och blandas med modern bebyggelse.

Bild på planområdet för Hissmon 1:47

Detaljplanens status

Bearbetning inför granskning

Illustration över en planprocess

Den 2019-12-05 §115 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut om planbesked.

Den 2024-02-14 §13 tog samhällsbyggnadsnämnden beslut att skicka ut detaljplanen på samråd.

Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, därav har ingen miljökonsekvensbeskrivning upprättats.

Planen bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för standardförfarande (2010:900).

Här hittar du kommunens översiktsplan

Förslaget till detaljplan var under tiden 2024-02-23 – 2024-03-19 utställt för samråd.

Efter samrådet pågår nu arbetet med att sammanställa inkomna synpunkter och eventuellt komplettera handlingarna.

Meny