Planprogram för Krokom centrum

Huvudsyftet är att utreda områdets förutsättningar för att skapa en både socialt och ekologiskt hållbar bebyggelsestruktur. Programmet ska verka för det övergripande målet att Krokoms centrum ska vara en trygg, funktionell, hållbar och livlig mötesplats i kommunen. Programmet ska vidareutveckla målbilden samt formulera planeringsprinciper som stödjer målbilden och kan ligga till grund för kommande detaljplanering.

Krokoms kommun antog den 22 juni 2023 ett planprogram för Krokoms centrum.

Programmet har tagits fram av WSP Sverige i samarbete med Krokoms kommun, representerade av kommunens plangrupp samt specialister från respektive förvaltning.

Arbetet med planprogrammet inleddes med en workshop där tjänstepersoner och politiker från kommu­nen bidrog till diskussioner kring vision, strategier och mål för programarbetet. Workshoparbetet resulterade i ett antal övergripande mål för projektet, med avstamp i platsen och dess relation till sina omgivningar.

Planprogrammet föreslår bland annat hur centrummiljön, mötesplatser och rekreationsytor kan utvecklas. Fokus finns även på trygghet, säker trafikmiljö samt hållbarhet och klimat. Ytor för cirka 300-400 nya bostäder föreslås även i planprogrammet.

Samrådstiden pågick under perioden 19 september till och med den 31 oktober 2022. Då fanns det möjlighet att skicka in synpunkter på planprogrammet.

LÄS mer om PLANPROGRAMMET HÄR

Läs godkännandehandlingen för planprogrammet här Pdf, 9.7 MB.

Planprogrammets status

Godkänd

Datum: 2023-06-22


Status

  • Bearbetning inför granskning
  • Datum:
  • Plannummer:

Meny