Krokoms centrum 2035

Flygbild över Krokom

Krokoms kommun har i samband med framtagande av fördjupad översiktsplan för Älvområde Krokom konstaterat att det finns behov av att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen i Krokoms centrum.

Informationsvideo om Krokoms centrum

Det är människorna som gör en plats. Krokoms centrum ska växa och kommunen vill skapa förutsättninger för det. Vi vill väldigt gärna ha era synpunkter om framtidens centrum i Krokom. Ni kan lämna dem digitalt via formuläret nedan.

Vill du få fortsatt information om planprocessen?

Om du är intresserad av att bygga inom programområdet kan vi hålla dig uppdaterad om hur planprocessen fortskrider. Anmäl ditt intresse för information i vår e-tjänst som länkas nedan!

Länk till intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterade nyheter

Programområdet

Planprogrammets syfte

Frågor och svar om planprogram 2035

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om planprogrammet.

Vad är ett planprogram?

Planprogrammet lägger fast intentionerna för markanvändningen i området och formulerar förutsättningar, utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner och ger stöd åt en sammanhållen, långsiktig planering.

Planprogram görs ofta över ett större område för att ge en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Programmet underlättar därmed arbetet med komplexa planer som berör många intressenter med olika viljor.

Planprogram som skiss med bubblor

Vem har tagit fram planprogrammet?

Kommunens planarkitekter i samarbete med WSP.

Hur påverkas jag som kommuninvånare av planprogrammet?

Planprogrammet sätter en vision på hur framtidens Krokoms centrum ska vara. Planprogrammet i sig kan först bli till verklighet när det detaljplanerats, byggts och utformats.

Här kan du läsa mer om processen och vad ett planprogram är.

Jag håller inte med om de förslag som finns i planpro­grammet- hur kan jag vara med och påverka ?

Under samrådstiden som pågick mellan måndagen den 19 september till och med måndagen den 31 oktober, hade du möjlighet att skicka in synpunkter på planprogrammet.

Vem kan lämna synpunkter?

Alla är välkomna att lämna in synpunkter.

Hur går jag tillväga för att lämna mina synpunkter?

Kan jag som kommuninvånare överklaga planprogrammet?

Ett planprogram är inte juridiskt bindande och går därmed inte att överklaga.

Vem fattar det slutgiltiga beslutet- på om planprogrammet ska blir verklighet eller inte?

Kommunfullmäktige godkänner planprogrammet.

När börjar ni bygga?

Planprogrammet sätter ramarna för utveckling och ny bebyggelse. Kommunen planlägger i dagsläget för möjliggörande av hundratals bostäder samt förskola och handel.

Varför görs det ett planprogram?

Ett planprogram görs ofta över ett större område för att ge en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Programmet underlättar därmed arbetet med komplexa planer som berör många intressenter med olika viljor.

Vad händer efter att planpro­grammet har godkänts?

Efter att planprogrammet godkänts kan pågående och framtida detaljplaner sättas i ett sammanhang för centrala Krokom.

Vad planerar ni för byggnationer?

Planprogrammet möjliggör för nya bostäder, mötesplatser, gång- och cykeltrafik, trafiklösningar och handel.

Hur många nya bostäder kommer att byggas?

Planprogrammet möjliggör för 300-400 nya bostäder.

Hur blir det med parkeringsplatser?

Behovet av parkering i centrala Krokom ska tillgodoses. Hur det kan optimeras sker i framtiden. Planprogrammet föreslår att en analys över parkeringssituationen ska ses över.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny