del av Hissmoböle 2:334, Krokom (Krokomsporten)

I gällande plan medges byggnader för handelsändamål, dock ej livsmedel. Byggnadernas totalhöjd är begränsad till högst 6 m (vilket i praktiken innebär högst en våning) och exploateringsgraden i byggnadsarea per fastighetsarea är högst 1/3.

Ändringen har initierats av fastighetsägarna och näringsidkarna i Krokomsporten. Dessa har önskemål om bl a ändring av planbestämmelserna så att byggnader i 2-3 våningar kan medges på tomterna norr om gamla E 75.

Meny