Rösta 8:1 mfl, Ås

Planen medger idag endast gång- o cykeltrafik. Planändringen innebär att även fordonstrafik till och ifrån fastigheter längs GC-vägen kan medges, dock ej genomfartstrafik.
Viss fordonstrafik förekommer även idag - genom gemensamhetsanläggningarna Hållskaven ga:3 och Sörbyn ga:1 har ca 7 fastigheter nedanför järnvägen rätt till väg längs del av GC- vägen samt över en obevakad järnvägsövergång (två av fastigheterna är bebyggda med fritidshus). Dessutom har Västersem 2:4 utfart via östra delen av GC-vägen.

Planen har blivit antagen i två omgångar där ändringar i västra delen av området har vunnit laga kraft 2008-05-10 och ändringar för östra delen av området har vunnit laga kraft 2010-01-28.

Meny