del av Hägra 3:4 m fl, Hissmofors

Planändringen har initierats av att Länsstyrelsen som, med hjälp av SWECO, utreder förutsättningarna för olika saneringsinsatser av de deponier av kisaska m m som kom till under driften av sulfitfabriken på Hissmofors åren 1899 – 1970.
Det avsatta reservatet för industriväg (z-området) i planen kommer i konflikt med möjligheterna till åtgärder inom detta område. Eftersom det inte bedöms finnas något behov av någon industriväg över fastigheten, ändras planen så att planbestämmelsen för z upphävs. Beteckningen z får därmed ingen innebörd.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 257

Meny