Aspås-Nygården 2:21, Aspås

Krokomsbostäder AB önskar att göra en ny detaljplan för fastigheten Aspås-Nygården 2:21. Avsikten är att skapa möjlighet att uppföra bostäder på fastigheten.

Den tidigare detaljplanen för området "Aspås Kyrkby (Nygården 2:33, Ren 1:8 m.fl)" antagen i KF 1979-05-31, styrde användningen på fastigheten till allmänt ändamål, det vill säga ändamål för kommun och stat såsom skola m.m. samt reglerade antal våningar till 2. Den nya detaljplanen för fastigheten gör gällande att tillåta bostäder.

Status

  • Laga kraft
  • Datum:
  • Plannummer: 295

Meny