Ås båthamn – en oas för hela Åsbygden

I området kring Ås båthamn, vid Storsjöns strand med utsikt över Oviksfjällen, planeras ett parkområde tillgängligt för hela Åsbygden året om. Se de första visionsbilderna för området!

I anslutning till Ås båthamn planeras ett bostadsområde med radhus och flerfamiljshus. I förslaget till detaljplan för området Täng 2:81 (Ås båthamn) finns även en stor yta avsatt för en park för allmänheten. Krokoms kommun blir huvudman för området vilket gör att kommunen har större ansvar och möjlighet att utforma området men har möjlighet att låta eventuella intressenter exempelvis uppföra och driva café eller restaurang.

Då större delen av stranden i Ås är bebyggd och privatiserad är detta ett sätt att tillgängliggöra ett strandnära friluftsområde till allmänheten. Ytan är två och en halv hektar stor, och rymmer både besökare och boende. I planförslaget ligger närmaste bebyggelse 100 meter från stranden.

Visionen är att skapa en tillgänglig strandpark som bjuder in till gemenskap och aktiviteter för hela bygden, året om. Redan idag är platsen välbesökt för bad- och båtliv. Det vill kommunen behålla och utveckla tillsammans med Ås båtklubb och eventuellt andra aktörer. Här finns möjlighet till fler båtplatser, vindskydd, grillplatser samt ytor för lek och spontanidrott. Genom att göra området tillgängligt även under vinterhalvåret, skapas en unik möjlighet för allmänheten att njuta av detta fantastiska läge vid Storsjön även under de kallare månaderna.

Bilderna beskriver inte en färdig plan utan illustrerar den vision och känsla vi strävar efter att skapa på platsen. För att strandparken ska kunna genomföras behöver detaljplanen för hela området vinna laga kraft och bostäder byggas.

 

Arkitektbyrån Krook & Tjäder har i uppdrag av Krokom kommun tagit fram illustrationerna för Ås båthamn.

Bevara växtlighet och biologisk mångfald

Strandparken planeras till cirka två hektar, en betydligt större yta än vad som är tillgängligt för allmänheten idag. Ambitionen är att behålla så mycket som möjligt av träd och växtlighet för att bevara den biologiska mångfalden.

Utveckla båtplatser, badplats och vattenområden

Vattenområdet utgörs idag av vågbrytande pirar och brygga med båtplatser. Detaljplanen möjliggör att utöka båthamnen till cirka 60-70 båtplatser jämfört med dagens 40 platser. Vi vill gärna ha en dialog med Ås båtklubb om hur området ska utvecklas utifrån de behov som finns hos klubbens medlemmar.

Badstranden kommer att bevaras och utvecklas med vindskydd och grillplats. Här finns även möjlighet för ett hopptorn eller liknande. Här finns även möjlighet att uppföra en strandbastu.

Inom området finns en före detta reningsdamm som idag är torrlagd. Den kommer delvis fylas upp och jämna ut omgivande topografi så att området görs mer tillgängligt att vistas inom. Den befintliga dammen kommer att finnas kvar men blir lite mindre.

Plats för lek och spontanidrott

Vi etablerar en aktivitetsyta där det finns möjlighet till exempelvis en volleybollplan och lekplats. I anslutning till ytan planeras det för sittgrupper och grillplats.

Samlingsplats året om

Vintertid är visionen att området Åsbornas alldeles egen vinterpark med påstigning till ”Motvinden”, spolad isplan, pulkabacke och grillplatser att samlas runt med familj och vänner.

Här skapas en trygg och välskött miljö

Genom rätt åtgärder för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, samt ökad tillgänglighet och god skötsel, strävar vi efter att skapa en trygg och trivsam miljö för alla besökare. Det kan handla om renhållning, belysning, placering av lekplats och ett jämställdhetsperspektiv i utformandet av området.

Samarbete med föreningar och lokala initiativ

Vi vill gärna kroka arm med lokala föreningar och initiativ för att skapa en plats för Åsborna, tillsammans med Åsborna. Detta kommer att ske i ett senare skede när visionen konkretiseras.

Här hittar du Detaljplanen för Täng 2:81 (Ås båthamn)

Frågor och svar Ås båthamn - strandpark

Frågor och svar

Här hittar du svaret på några vanliga frågor om Ås båthamn.

Hur ska alla bilar och båttrailers få plats?

Vi planerar en parkeringsplats på cirka 1500 kvm vilket kan ge ungefär 50 bilparkeringar. Det bedöms som väl tilltaget för att täcka behovet av parkering för besökande till området. Bostadsområdet kommer att förses med egna parkeringsplatser, både för boende och besökande.

Finns det inte risk att området kommer tillhöra de som flyttar in i bostadsområdet och exkludera andra?

Tvärtom! Då större delen av stranden i Ås är bebyggd och privatiserad är detta ett sätt att tillgängliggöra ett strandnära friluftsområde till allmänheten. Ytan är stor och rymmer både besökare och boende. I detta planförslag kommer närmaste bebyggelse ligga 100 meter från stranden.

Hur ska oskyddade trafikanter (fotgängare, cyklister, mopeder) ta sig på ett säkert sätt längs Tängvägen?

Tängvägen finns med i Länstransportplanen och en vägplan kommer att påbörjas under 2024 för att skapa en trygg trafikmiljö i området.

Hur ser samarbetet med båtklubben ut?

Kommunen har en etablerad kontakt med Ås båtklubb som är jätteviktig för området. Planen stärker klubbens möjlighet till att ha verksamhet.

Samarbetet består i dag av att Krokoms kommun upplåter båthamnen samt plats för klubbstuga till Båtklubben. Båtklubben har genom åren skött klippning mm av badplatsen mot ersättning .

Har du frågor rörande Ås båthamn?

Välkommen att ställa dem genom att fylla i formuläret.


Mina kontaktuppgifter
Mina kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny