Marklov

Leksaksspade

Vill du ändra nivån på en tomt finns det olika regler att förhålla sig till. Det beror på om tomten är inom detaljplanerat område eller inte. Här får du information om hur det fungerar.

Ett beviljat marklov upphör att gälla om du inte påbörjat arbetet du sökt marklov för inom två år eller färdigställt arbetet inom fem år efter att beslut om marklov fått laga kraft.

Ett marklov kan inte förlängas och om arbetet inte utförs inom giltighetstiden så måste en ny ansökan lämnas in.

Inom områden som har skydd för fornminnen samt i områden med skydd för landskapsbilden kan du behöva tillstånd från länsstyrelsen. Inom område med strandskydd behöver du söka strand­skyddsdispens från bygg- och miljönämnden. Grävning inom vattenskyddsområde kan vara förbjudet utan särskilt tillstånd för detta. Kontrollera vad vattenskyddsföreskrifterna för området säger.

Inom detaljplanerat område

Inom detaljplanerat område behöver du söka marklov om du vill ändra nivån på en tomt, genom att fylla upp eller schakta ur mer än 0,5 meter. Vid markförändringar ska du ta hänsyn till grannfastigheter så att de inte får problem med dagvatten från din tomt.

Sök marklov i vår e-tjänst söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utanför detaljplanerat område

Utanför område med detaljplan behöver du inte marklov om det inte är reglerat i områdesbestämmelser. Däremot kan du behöva andra tillstånd för att göra markförändringar.

På boverkets hemsida kan du läsa mer om områdesbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd vår e-tjänst när du söker marklov

Vi har en och samma e-tjänst för många byggrelaterade ärenden, bland annat:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

här kommer du till e-tjänsten söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om marklov och övriga lov som kan krävas för åtgärder på din fastighet Öppnas i nytt fönster.

Fälla träd eller plantera skog

Fälla träd eller plantera skog

Du behöver söka marklov för att fälla träd eller plantera skog om det är bestämt i detaljplanen eller i områdesbestämmelsen.

Träd kan vara av stort värde för omgivningen. Ett alternativ kan vara att beskära eller hamla ett träd om det skuggar eller skymmer utsikten. Tänk på att avverkning av träd inom strandskyddsområde kan kräva strandskyddsdispens.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny