Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från barn och utbild­nings­nämnden den 14 juni

Barn- och utbildningsnämnden höll möte i Krokoms kommunhus och här är ett axplock av beslut och ärenden som avhandlades.

Barn leker café

Axplock av ärenden

Ekonomi

Barn och utbildningsförvaltningens prognos visar på ett överskott fram till maj med 2,8 milj.
Överskottet beror till största delen på sjuklöneersättning från staten i samband med pandemin, lägre personalkostnader och en högre intäkt inom barnomsorgen.
Så här ser prognoserna ut för delar av verksamheterna.

Bibliotek

Det ser ut att bli ett svagt minusresultat, på grund av de ökade drivmedelskostnaderna för bokbussen.

Barnomsorgen

Verkar ge ett plusresultat totalt sett även om personalkostnaderna ser ut att landa negativt, beroende på högre kostnader för fritidshem och fler barn än budgeterat i fritidshem och förskola. Positivt är att återbetalning av statsbidrag blev mindre än befarat.

Skolinspektionens granskning/tillsyn leder till förstärkning av kvalitetsarbetet

Krokoms kommun har efter återkoppling från Skolinspektionen beslutat införa en rad kvalitetshöjande åtgärder för att analyser av studieresultat och trygghetsarbete ska utvecklas.
Några åtgärder som ska genomföras är:

Kvalitetsdialoger

Ska ske systematiskt och återkommande i syfte att kunna analysera måluppfyllelse, behörighet till gymnasiet, nationella prov och upplevd trygghet. Dialogerna på förvaltningsnivå ska leda till att den systematiska uppföljningen byggd på färska analyser förbättras.

Skolledarkonferenser med analys ska ske med alla rektorer och leda till att se orsaker och samband mellan studiero, trygghet och studieresultat.

1–16 perspektiv

Förskola och grundskolas rektorer ska arbeta tillsammans med 1–16 perspektiv.

Folkhälsa

Många insatser som påverkar hälsan i befolkningen ingår i det kommunala ansvaret. Hur kommunen väljer att arbeta med bostadsområden, vägar, skolverksamhet, vård, omsorg, kollektivtrafik, vatten och avlopp, miljö och natur har stor betydelse för medborgarnas hälsa. Till detta hör även möjligheter till utbildning, arbete och umgänge med nära och kära.
Nämnden har lyft fram tre områden inom folkhälsa som behöver prioriteras.

  1. Arbeta vidare med Generation PEP- Generation Pep har sedan 2016 utvecklat stöd och verktyg med syfte att stötta skolor i arbetet med fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor som en naturlig del av skoldagen. Arbetet bidrar till en mer jämlik folkhälsa, och skapar bättre förutsättningar för lärande. Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för barn och ungas hälsa, inom skola och fritid.
  2. Förutsättningar för likvärdig skola och förskola.
  3. Utveckla barnhälsoteamen i syfte att stödinsatser vid behov ska sättas in i ett så tidigt skede det bara är möjligt.

Ny förvaltningschef

Jan Colm som blir ny förvaltningschef presenterade sig under nämndens möte, och hälsades varmt välkommen. Han startar sin nya tjänst i Krokoms kommun den 8 augusti.

Läs mer om Jan Colm

Nästa sammanträde i Barn och utbildningsnämnden äger rum den 30: är Aug.

Meny